SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Noard 79
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 04 - 06 - 2009 - Nijefurd pakt uit in Workum

   

   Nijefurd pakt uit in Workum

  WORKUM - Provincie Fryslän heeft de afgelopen jaren, in het kader van Het Friese Merenproject, samen met de gemeente Nijefurd hard gewerkt aan het up to date maken van de watersportvoorzieningen in de gemeente. Op donderdag 4 juni is op de vernieuwde Stationsbrug in Workum de oplevering van al het werk gevierd.

   
  De oplevering is feestelijk vorm gegeven door het laten 'uitpakken' van de vernieuwde Stationsbrug aan de Spoardyk in Workum. De eer van het uitpakken is gelaten aan de heer J.W. Boekhoven, burgemeester van de gemeente Nijefurd. Na de officiële handeling stond de bezichtiging van de nieuwe spoorbrug bij Yndyk op het programma om daarna vanuit Molkwerum per praam naar Koudum te varen.

  Uniek gebied Nijefurd beschikt over een uniek watersportgebied en wil dit behouden voor watersporters en recreanten. Daarom doet Nijefurd mee binnen Het Friese Merenproject van de provincie Fryslan. De belangrijkste verbeteringen binnen de gemeentegrenzen zijn de aanleg van het Galamadammenakwadukt in het Johan Frisokanaal, de opwaardering van de vaarroute De Morra - Koudum Hindeloopen tot een doorvaarthoogte van drie meter, het mogelijk maken van het varen van 'een rondje Koudum', de verdieping van de Koudumer Feart en het Jan Broerskanaal, de vervanging van de stationsbrug in Workum en de verhoging van de spoorbrug bij Yndyk.

  Toegangspoorten Tijdens de tocht door de gemeente zijn de vele verbeteringen aangestipt, maar heeft men ook stil gestaan bij de uitdagingen die in tweede fase van Het Friese Merenproject overwonnen moeten worden. Zo heeft Nijefurd drie zogenaamde 'toegangspoorten' binnen haar gemeentegrenzen:

  Hindeloopen, Workum en Stavoren. Vooral Staveren is een belangrijke toegangspoort naar het Friese watersportgebied. In de tweede fase van Het Friese Merenproject zal samen met de gemeente bekeken worden hoe deze toegangspoorten versterkt kunnen worden om zodoende nog meer mensen van Fryslan te laten genieten.

  Tweede fase Maar de tweede fase biedt nog meer uitdagingen. Zoals daar zijn: het verbeteren van de verbindingen met het Ijsselmeer en de aangrenzende provincies (speerpunt grenzeloos varen), het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de watersportkernen (speerpunt bestedingen aan wal). Hierbij moet de economische ontwikkeling in balans zijn met de ecologische. Het streven is daarom om alle projecten op duurzame wijze vorm te geven.

  Samenwerking De verbeteringen in Het Friese Merenproject zijn tot stand gekomen in samenwerking met provincie Fryslan, gemeente Nijefurd, Recreatieschap De Marrekrite en Wetterskip Fryslan. Het project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas.

  Voorzitter Sjors Eiling heette de genodigden welkom en vertelde in het kort wat de bedoeling was van deze feestelijke bijeenkomst. Hierna gaf hij het woord aan Burgemeester J.W.Boekhoven. ( hier volgt de toespraak):

  Toespraak uitgesproken bij de feestelijke oplevering van de werkzaamheden in het kader van Het Friese Merenproject in de gemeente Nijefurd op donderdag 4 juni, te Workum.

  Dames en heren,

   
  Van harte welkom in café Spoarsicht te Workum. Op slechts 1 minuut loopafstand vanaf het station. Had u het treinspoor gevolgd, dan passeerde u ook de stations van Hindeloopen en tenslotte Stavoren. Fraaie monumentale stadjes, gunstig liggend aan de Friese Meren.

  Deze Friese meren staan via de sluizen van Workum, Hindeloopen en Stavoren in verbinding met het IJsselmeer.

  De drie sluizen staan volop in de belangstelling. Volkomen terecht, immers aantrekkelijke toegangspoorten vanuit het IJsselmeergebied leiden tot meer bestedingen aan de wal. Toch zijn de sluizen niet de enige bovenregionale ontwikkelingen die van belang zijn voor de Zuidwesthoek.

  Wanneer u hier met de auto bent gekomen, kwam u over de ontsluitingsweg N359, tussen Workum en Stavoren. Ook deze weg heeft een meervoudig belang. Voor inwoners én toeristen is het met een goede ontsluiting gemakkelijker om van voorzieningen op het gebied van toerisme, onderwijs, gezondheid, welzijn of bijvoorbeeld cultuur elders te genieten.

  Een goede infrastructuur is van blijvend belang voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in de gehele Zuidwesthoek.

  De positieve effecten va n de eerste fase va n Het Friese Merenproject zijn al merkbaar. Hindeloopen werd beter bereikbaar. Zo is de spoorbrug over de Yndijk opgehoogd en zijn er aanlegplaatsen bij Hindeloopen verbeterd. Er is veel gebaggerd en er worden nog speelvoorzieningen aangebracht op een eiland in de Fleussen, de Langehoekspolle.

  Bij Koudum is de brug over de Koudummervaart verhoogd naar 3 meter. Ook zijn de twee bruggen over het Jan Boerskanaal tussen Koudum en Molkwerum verenigd tot één brug en opgehoogd tot 3,00 meter. Er kan nu een rondje Koudum worden gevaren. Een nieuwe haven geeft in de toekomst aanleiding om het mooie kunstzinnige centrum van Koudum te bezoeken. Onze steden, maar ook onze meer landelijk gelegen dorpen Koudum, Molkwerum, Warns, Nijhuizum, It Heidenskip en Hemelum ademen enkel natuurlijke gastvrijheid uit.

  Misschien stonden wij in de eerste fase van Het Friese Merenproject achter in de rij om projecten aan te leveren. U kunt er op rekenen, dat wij in de tweede fase vooraan staan. Met de provincie Friesland wil Nijefurd tot een fantastisch investeringsprogramma komen.

  Natuurlijk Gastvrij.  Hét plan dat Ballast Nedam in samenwerking met Adviesbureau Interra voor ons heeft ontwikkeld. Uitgaand van het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van ons gebied. Met ruime aandacht voor ecologie en duurzaamheid. De kracht van dit plan schuilt in het slijpen van de ruwe diamanten van Nijefurd. Nijefurd en de provincie willen ruimtelijke functies, zoals verkeren, verblijven, werken en wonen met elkaar in balans brengen. Mensen kunnen zich verplaatsen, elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen of een plek of een gebied leren kennen. Verblijfsruimte zo inrichten dat we deze niet bekijken en interpreteren als verkeersruimte, maar als mensruimte, als een ruimte waar de verblijfsfuncties voorop staan. Shared space. De gemeente faciliteert en regisseert dit proces, maar de lokaal betrokkenen nemen samen met de gemeente verantwoordelijkheid. Kracht en kennis van de samenleving wordt ingezet.

  Overigens spelen onze ondernemers nu al in op de kansen die het Friese Merenproject biedt. Zo heeft een ondernemer uit Hindeloopen een haven gerealiseerd aan de route tussen Koudum en Hindeloopen. Andere ondernemers zijn zeer tevreden met de investering voor het baggeren en de aanleg van aquaducten. Al bij de oplevering van ons aquaduct Galamadammen sprak ik uit, dat wij nergens zulke kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor het verkeer aantreffen als in onze provincie Friesland. Met een positief effect op onze 3 regionale economie.Van het aquaduct terug naar de brug waar we nu op staan. De te lage autobrug en fietsbrug zijn nu één brug geworden met een nieuwe doorvaarhoogte van 3,00 meter. Met dank aan Witteveen en Bos en aannemer Haarsma. Een knap stuk werk.

  Overigens is de investering in deze Workumer brug en de verhoogde spoorbrug bij Hindeloopen nog effectiever, wanneer de binnendoor vaarverbinding tussen Workum en Hindeloopen aangepakt wordt. Daarmee zou de eerste fase Friese Meren; Grenzeloos varen voor Nijefurd worden afgerond.

  Samen met het versterken van de invalspoorten van deze hoek van Friesland ligt hier een mooie uitdaging voor de tweede fase van het prachtige Friese Merenproject!

  Ik dank u voor uw aandacht.

   

  Na nog een kopje koffie begaf het gezelschap zich naar de brug om deze "uit te pakken". Na een kort woord van wethouder Sjors Eiling werd, door middel van het doorknippen van een lint, de brug, door Burgemeester Boekhoven geopend.

     << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Thijs van der Meer Slagerij    
  Glashandel Sneek    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  NEDCAD    Organische meststoffen Culterra    
  Bouma kraanverhuur    Fasion by Fre    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Roelof Fopma