SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Word Maatje en help daarmee medemens
 • IJsclub Workum trakteert jeugd op reis
 • Nieuwe trekpleister in ons oude stadhu

 • Kruispunt 1980
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 05 - 04 - 2011 - Ondernemersatelier Jopie nu een feit

  Albert Schootstra

  "As wy groeie hat de hiele Súdwesthoeke der profyt fan." Dit zeggen Vera Brink uit Goaiïngaryp en Alie Wallendal uit Heerenveen die vanaf nu offi­cieel fungeren als commercieel medewerker van het onderne­mersatelier dat het Jopie Huisman Museum in Workum ondersteunt en dat vrijdagmor­gen tijdens een gezellige bijeen­komst in het museumcafé offici­eel van start ging. En dat onder­nemersatelier heeft als een van de belangrijkste doelstellingen om in de relatie tussen het muse­um en de ondernemers uit Workum en wijde omgeving een win-winsituatie te creëren. Uit dat oogpunt bezien is het belang­rijk deze uitspraak van Vera Brink en Alie Wallendal naar voren te halen. Dit temeer omdat uit een enquête is gebleken dat van de bezoekers aan het muse­um 5,5 procent direct na het museumbezoek weer naar huis gaat en maar liefst 94,5 procent daarna nog - langer of korter - in Workum blijft. En dan te beden­ken dat het museum jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt. Het is hier al eerder geschreven: het Jopie Huisman Museum is een heel belangrijke motor van de Workumer economie. Het doel van het ondernemersa­telier is financiële ondersteu­ning van het museum ten behoe­ve van zijn continuiteit. Het Jopie Huisman Museum heeft nog nooit subsidie gehad en wat je nooit gehad hebt mis je ook niet, je wordt er zelfs creatiever van, zo zei museummanager Zwier Kroese, maar de kunsten-sector als geheel staat tegen­woordig - recessie en bezuini­gingen - toch wel onder druk.

   

  Daar komt bij, en Zwier Kroese bracht dat ook naar voren op de laatstgehouden jaarvergadering van de Stichting Promotie Workum, dat de tijd dat musea en commercie op gespannen voet met elkaar stonden al heel ver achter ons ligt. Het lidmaatschap van het ondernemersatelier kost (gedurende minimaal drie jaar) 300 euro per jaar. Vera Brink: "Dat is troch eltsenien te betel-jen en dat is goed, want wy wolle ek de ienmanssaken net ferjitte. En it past ek by Jopie, dat wie in man fan doch mar gewoan." Voor die driehonderd euro krijg je als ondernemer heel veel terug. Het gaat in het bestek van een kran­tenstuk te ver om alles te noe­men, maar een greep toont al aan hoezeer ondernemers gebaat kunnen zijn bij het lidmaat­schap. Neem nou het bedrijflogo met een link op de museumweb-site. De mogelijkheid om tegen betaling een basisarrangement te nemen voor de ondernemer en zijn relaties. Dit arrangement bestaat uit ontvangst met koffie en gebak, rondleiding, hapje en drankje en eventueel een herin­neringscadeau. Goed voor de ondernemer en zijn relaties, of zijn personeel uiteraard, maar ook voor het museum. Vera Brink: "As it bûten hiel hjit is dan komme der mar in hiel lyts bytsje minken yn it museum. Mar groepen komme ek by moai waar, want dy hawwe fan tefoaren al ôfsprutsen." Maar ook een `maat­arrangement' is mogelijk en dan kan de ondernemer zijn perso­neel, klanten en relaties een onvergetelijke dag bezorgen in die zin dat dit arrangement kan worden uitgebreid met welke topattractie dan ook. Ook het samenstellen

  van relatiege­schenken (Kerst, Valentijnsdag, Pasen en andere memorabele momenten) met Jopie Huisman-producten tegen een korting van 10 procent behoort tot de moge­lijkheden. Nogmaals: het is slechts een greep.
  Riemer van der Velde, de voor­zitter van het stichtingsbestuur dat het museum beheert, stelde: "Het is niet zo dat we met het museum op de verkeerde weg zaten, dat is het verkeerde woord, maar het was nog niet helemaal wat we graag wilden." Zwier Kroese bracht met klem naar voren dat de ondernemers baat hebben bij een lidmaat­schap van het ondernemersate­lier en dat andersom het muse­um er ook wel bij vaart. Stel dat er honderd leden van het atelier komen, dan is dat per jaar toch maar mooi 100 keer 300 is 30.000 euro, zo rekende hij nog even voor. "De zeventig gaan we dit jaar zeker halen," zo verwacht hij. Die doelstelling zal dan voor­al gerealiseerd moeten worden door Vera Brink en Alie Wallendal. Zij werken drie dagen per week voor het museum. Vera is op maandag in het museum te vinden voor managementonder­steunend werk en gaat op don­derdag en vrijdag op pad naar ondernemers met een speciaal voor dit doel beschikbaar gestel­de, heel herkenbare auto. Alie Wallendal op haar beurt is maan­dag, dinsdag en woensdag op reis. De auto staat dus geen dag stil. Vera en Alie kregen vrijdag­morgen de sleutel van deze auto overhandigd door Riemer van der Velde en Zwier Kroese. Voor het museum stond trouwens ook een grote vrachtwagen (een van de tweehonderd) van Huisman Transport uit Veendam die hele­maal in een Jopie Huisman Museum-outfit is gestoken. Een prachtige manier om reclame te maken, zowel voor het museum als voor Huisman Transport, want een gevaarte met onder andere een enorme afbeelding van 'onze' schilder valt natuur­lijk terdege op. De op te richten visclub, bestaande uit elf beken­de Nederlanders (voor de voet­balliefhebbers: Ron Jans, Foppe de Haan en Guus Hiddink zijn ook lid) en elf topondernemers (onder anderen Romke Kooy­enga) - zoals Zwier Kroese het noemt een ambassadeursclub `van tweeëntwintig vooruitge­schoven pionnen' - die visclub dus, staat garant voor de betaling van Vera Brink en Alie Wallendal en voor de auto. Althans, voor dit jaar. "Wy hoopje fan herten dat soks takom jier net mear nedich is," aldus Alie en Vera.

  Alie Wallendal heeft onder ande­re in een managementfunctie bij een vooraanstaand uitzendbu­reau gewerkt en Vera is het wer­ken in een dergelijke functie in de museumwereld niet vreemd. Wat maar gezegd wil zijn: Alie en Vera lijken geknipt voor de func­tie die ze nu ten behoeve van het Jopie Huisman Museum gaan vervullen voor het ondernemers­atelier. Die naam is trouwens ook niet `zo maar' gekozen, zo leggen ze uit. Het is al aan de orde geweest: Jopie Huisman was een man van 'doe maar gewoon'. Het zou daarom helemaal niet bij hem hebben gepast als het ondernemersatelier naar de naam businessclub of iets derge­lijks zou hebben geluisterd. Maar hoe dat ook zij, het Jopie Huisman Museum "gaat de boer op," zoals Zwier Kroese dat ook al verwoordde tijdens de jaar­vergadering van Promotie Workum. En iedereen heeft daar profijt van. Zo komt er bijvoor­beeld een fietsarrangement met hotel Aan de Wymerts, zo vertel­len Alie en Vera. "Wy hawwe elkoar nedich," zo stellen ze dan ook samenvattend. Een mooi voorbeeld van de 'nieuwe' opstelling van het museum viel trouwens afgelopen donderdag­avond al te noteren: schilders-werkgevers hielden hun jaarver­gadering in het museum, com­pleet met buffet, drankjes, maar ook een (culturele) rondleiding door het gebouw. Uit de in de aanhef al even aangestipte enquête is overigens ook naar voren gekomen dat inwoners van Friesland lang niet de grootste groep bezoekers aan het museum vormen, zij komen pas op de vierde of vijfde plaats. Vooral inwoners van Gelderland wen­den en masse de steven naar Workum. Samenwerking met het museum is dus ook voor bedrij­ven die wat verder van Workum zijn gevestigd van het grootste belang.

  Het bestuur van het ondernemer­satelier bestaat uit de Workumer ondernemers Leon Fock, direc­teur van Culterra, Jeroen Kemker die dezelfde functie bekleedt bij Hunia's Drukkerij, Dieuwke Visser, hotelmanager van Aan de Wymerts aan het Noard, en Pieter Theo Tijtsma, directeur van Tijtsma Schilders. Vanuit het stichtingsbestuur is Riemer van der Velde aan dit viertal toegevoegd. Het is te hopen dat het ondernemersate­lier en zijn `zendelingen' Vera Brink en Alie Wallendal veel suc­ces zullen hebben. Het boven­staande heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat onze stad daar alleen maar wel bij kan varen.

  Bron: Workumer Krant Friso

  Foto Henk Gorter  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Touwspecialist    
  Makelaardij P.J. de Jong    link naar groenbloem    
  Op de hoek van de stal    Organische meststoffen Culterra    
  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies