FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 02 - 02 - 2011 - Nieuw wapen voor dito gemeente

  Fryske Rie foar Heraldyk rondt ontwerp af

  Jacob Bouwhuis

  Al ver voor de herindeling heeft de Fryske Rie foar Heraldyk zich gebogen over het ontwerpen van een nieuw gemeentewapen, vlag en wimpel voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Het ontwerp werd via een ingezon­den stuk gepresenteerd aan de gemeenteraad en ging vergezeld van de volgende tekst. 'Bij de samenvoeging van gemeenten wordt gekeken naar de wapens van de samenstellende delen. De wapens van de vijf gemeenten zijn echter zo divers, dat een samenvoeging van onderdelen van de oude wapens een kermis zou opleveren. Zo'n wapen wordt te druk en te overladen. Als we kijken naar de oude wapens valt ons op dat ze zo eenvoudig zijn. Evenwichtig en mooi om naar te kijken. Zo moet het nieuwe wapen ook worden: eenvoudig en toch herkenbaar,"

  "We hebben omgezien naar een symbool dat voor alle vijf ge­meenten moet gelden. We zouden daarvoor een ster kunnen kie­zen, maar omdat dit symbool vaker wordt gebruikt om samen­stellende delen te vertegenwoor­digen (zie naar de vlag van Europa en de Verenigde Staten, of de Nederlandse Antillen), heb­ben we voor de ruit gekozen. De ruit is in de wapenkunde een rechtssymbool. In oude Friese wapens komt hij voor in het wapen van de families Walta en Heerema (Tsjerkwert) en in het gemeentewapen van Menaldu­madeel.

  Adellijke en eigenerfdenfamilies voerden dit teken om te laten zien dat ze recht hadden op het grietmansambt. Een gemeente is een rechtspersoonlijkheid en het grondgebied was in de tijd van de grietmannen (vóór 1795) een rechtsgebied met een eigen grie­tenijgerecht."

  "De ruit kan ook een teken zijn van het grondgebied zelf. in oude tijden werd bij de verkoop van een stuk land een ruitvormige zode uitgestoken en aan de nieu­we eigenaar overhandigd.

  De ruit spreekt hier dus van het grondgebied zelf. Voor elke gemeente hebben we één ruit gekozen. De vijf ruiten staan zo in het schild, dat ze elkaar raken of aanstoten en geplaatst zijn in een bijzondere vorm: één boven, één onder en drie in het midden. Doordat ze elkaar aanstoten zijn ze aan elkaar verbonden. Zo grenzen alle gemeenten aan elkaar, ook in hun nieuwe wapen. Zelfs geografisch kunnen ze geduid worden: de bovenste is Wûnseradiel, de linkse Nijefurd, de middelste Bolsward, de recht­se Sneek en de onderste Wym­britseradiel.

  Zo'n nieuw wapen behoort inge­bed te zijn in de historie. In de eerste instantie hebben we geke­ken naar het wapen van het oude Westergo, waarvan alle gemeen­ten die de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân vormen van de middeleeuwen tot aan 1795 deel uit maakten. De kleuren van dat oude wapen zijn zilver en blauw. De kleurkeuze voor het wapen van de nieuwe gemeente is dus niet zo moeilijk geweest; even­eens zilver en blauw, verwijzend naar het eens zo grotere geheel. Westergo is eens, om een betere bestuurbaarheid te verkrijgen, in 'delen' verdeeld en nu krui­pen deze delen weer bij elkaar tot een groter geheel, in feite zui­delijk Westergo."

  "Een wapen moet uniek zijn en toch iets uitstralen van zijn plaats in Nederland. Een blauw wapen met vijf zilveren ruiten zou ook kunnen gelden voor een gemeente in een andere provin­cie van ons land. Daarom is er voor gekozen om in de rechter­helft van het schild de Friese halve adelaar te plaatsen, om de Friese identiteit van de gemeen­te mee aan te duiden. Het is toe­vallig dat in de gemeentewapens van Sneek en Wymbritseradiel, maar ook in het oude stadswapen van Workum en in het dorpswa­pen van Parrega de Friese halve adelaar staat. De halve adelaar stamt uit de tijd dat Fryslân teza­men met de andere provincies deel uitmaakte van het Duitse keizerrijk. De grietmannen spra­ken hier recht in naam van de keizer en als symbool hiervan plaatste men de helft van 's kei­zers dubbelkoppige adelaar naast hun persoonlijk of familie­wapen. De halve adelaar is dus verbonden met de grietenij en de grietman. Omdat dit wapendier in meer dan de helft van de eigen­erfdenwapens in Friesland voor­komt, heet hij in de heraldiek de Friese halve adelaar. Hij is altijd geheel zwart op een gouden ach­tergrond. Samen, de Friese halve adelaar, zwart op goud en de vijf zilveren ruiten op blauw, vormen ze een smaakvol geheel, ge­plaatst onder de Friese grietenij-kroon," zo vindt de Fryske Rie foar Heraldyk. In de vlag en wim­pel komt de idee van de vijf rui­ten terug en is tevens gekozen voor de kleuren blauw, zilver, zwart en geel.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Hunia's Drukkerij    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  Touwspecialist    Tapijthal Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal