FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 11 - 02 - 2011 - Nijsgjirrige útjefte Ald-Warkumer

  Nijsgjirrige útjefte Ald-Warkumer

   

  Yn 2010 bestie de feriening fan âld-Warkumers 55 jier. Dat waard betocht op de reuny, of sa ’t sommige leden dat neame, de Warkumer dagen. Oer dy feestlikheden hat dizze krante ridlik wiidweidich ferslach dien: It kofjedrinken, de jiergearkomste mei in tige goed besette seal yn de Klameare, ferdivedaasje mei in praatsje oer it fersetsmonumint en alles dêr om hinne, it teaterstik op de jûn en fansels de boattocht oer ús marren en wetters.

  Wat in protte lêzers fan dizze krante miskien net witte is dat de Feriening in eigen ‘krantsje’ hat dat hast like lang bestiet. Yn dat periodyk ferskinend blêd (ornaris twa kear yn it jier) hawwe yn de rin fan de jierren in protte moaie ferhalen oer Warkum en Warkumers stien. Want, dat kin sûnder oerdriuwen sein wurde, tusken al dy leden sitte – en sieten – nochal wat ‘brijbekken’ dy ’t harren tige goed mei de pinne rêde kinne – en koenen. Noasket men yn dy krantsjes om dan kin men gewaar wurde dat der oer allerhanne saken skreaun wurdt. Om ’t in protte leden fan no net oer al dy lang ferlyn ferskynde krantsjes beskikke kinne, kaam it bestjoer op it idee om út al dy krantsjes it nijsgjirrigste te sammeljen. Tagelyk woe men dan besykje om in byld gear te stallen fan hoe ’t it yn de rin fan de jierren mei de feriening gien is.

  Der waard yn Warkum in kandidaat fûn dy ’t wol aardichheid oan sneupen hat. Hy sette fol faasje útein. Mar sa as faker, ek hjir wiene tal fan stikjes dy ’t eins te goed wienen om wei. Sietie Schaafsma–de Jong, Gé de Jong-Vlas, Ru de Wit, de ferskate foarsitters, Groenhof, de floatfâd (de man dy ’t de boattocht regele), in Amerikaanske Warkumer en noch wol in piipfol oaren rekken yn hast elk nûmer wol oer in nijsgjirrich ûnderwerp (bygelyks it ferhaal út 1908 oer de Warkumer steur) op ’e tekst. Dus doe ’t it oereidzjen fan it tiidrek fan 55 jier ree wie, wie der in lape lân skuord, dy ’t net op tsien fel A4 passe. Hawar, it manuskript bedarre by it bestjoer op ’e tafel en dat kaam nei it harssenskrabjen oer hoe en wat, ta it beslút, dat it eins in moai boekje wurde moast, as jubileumpresintsje foar al dy trouwe leden. Henk Gorter, de man dy ’t op Warkum.nl foto’s fan doe en no set, waard frege oft hy by de tekst bylden sykje – en fansels beskikber stelle – woe fan Warkum en Warkumers. It risseltaat, mei in tige sfeerfolle kleurefoto fan Warkum sjoen fan de sédyk ôf (mei de nearne oars yn Jeropa foarkommende toer, tsjerke, Tillefonnebrêchjes) as omslach, kin besjen lije. It telt op A5-mjitte 46 siden, is printe op glêd papier by ‘ús eigen’ printerij Hunia.

  Firmant Jeroen Kemker stie noed foar it ‘gesicht’ fan it boekje en de oare firmant, Henk Hunia, fersoarge it faktechnyske part fan it printen.

  Alle leden fan de jubilaris hawwe it ûnderwilens thúsbrocht of tasjoerd krigen.

  In nijsgjirrich stikje Warkumer skiednis, dat meast net yn de boeken foarkomt, bliuwt sa bewarre en dat is alhiel op de rekken fan de Ferineing fan âld-Warkumers te skriuwen. Hulde.  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Klameare Workum    link naar groenbloem    
  Fasion by Fre    NEDCAD    
  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  Op de hoek van de stal