FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 22 - 02 - 2011 - Fûgelwacht in actie voor zwaluw

  Ida Hylkema

  Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het jaar van de boerenzwaluw. Fûgelwacht Warkuur en Omkri­ten gaat in Hindeloopen nestge­legenheid maken voor deze vogel. Maar ook de huiszwaluw en oeverzwaluw worden niet ver­geten.

  Dat werd vrijdagavond duidelijk op de jaarvergadering van de Fûgelwacht in It Swaeigat in It Heidenskip. Ruim veertig be­langstellenden waren hier naar­toe gekomen. De vergadering be­gon traditioneel met een minuut stilte voor de overleden leden in het afgelopen jaar: Douwe de Jager en Rein Leenstra. Daarna volgde het zingen van It Heidelân, waarna voorzitter Klaas Bokma de vergadering kon beginnen. De agenda met notu­len en jaarverslagen van ver­schillende commissies werd snel doorgenomen en werden zonder veel opmerkingen goedgekeurd. "We moatte net te hurd, want de sprekker is der noch net", waar­schuwde voorzitter Bokma. Penningmeester Ysbrand Gala­ma lichtte de stand van zaken wat betreft de financiën toe. Er is een licht verlies geleden, maar dat heeft te maken met de aan schaf van een beamer. "Efkes sunich oan dan sitte we oar jier wer yn 'e plus." Fouke de Vries van de agrarische natuurvereni­ging waarschuwde dat de jaar­lijkse bijdrage van deze club wel eens lager kan uitvallen, omdat ze zelf ook minder geld van de provincie krijgen. De voorgestel­de contributieverhoging - van 4 naar 5 euro per jaar - wordt zon­der slag of stoot aangenomen.

  De jeugdvogelwacht wil dit jaar een oeverzwaluwenwand bij één van de putten op de Aldedyk maken. Het zou mooi zijn dat de wand voor het nieuwe broedsei­zoen klaar is, maar dat hangt nog van de benodigde subsidie en dus de nieuwe gemeente af, vertelde jeugdcoördinator Sytse Jan Wouda. De `grote' vogelwacht is van plan om bij het oude boot­huis van Hindeloopen broedgele­genheid voor de boerenzwaluw te realiseren. Bij het afbreken van het boothuis verdween ook de broedgelegenheid van zwa­luwparen en deze wil de vogel­wacht nieuwe huisvesting aan­bieden. Ook hiervoor wordt een gang naar de nieuwe gemeente gemaakt. Een andere `swellen­projekt' in Hindeloopen is inmiddels gerealiseerd, het wachten is nu op de bewoners.

  Dit project loopt al sinds 2008 en ging niet zonder slag of stoot. Met de sloop van de woonwijk Stads­weide/Weidestraat in Hindeloo­pen kwam de huisvesting van zo'n tweehonderd broedparen huiszwaluwen in de knel. De.toe­gezegde tillen kwamen echter te laat, waardoor veel zwaluwparen hun heil elders hebben gezocht. Het is nu afwachten of de huis­zwaluwen terugkeren in de ver­nieuwde wijk.

  Door de nazorgers van Fûgelwacht Warkuur e.o. is in 2010 op 1628 hectare nazorg verricht. Het jaar ervoor was dat nog 1805,5 hectare. Het verschil komt door het feit dat er in gebieden van It Fryske Gea niet meer gezocht mag worden. Ook blijkt dat niet alle formulieren zijn ingeleverd. Punt van zorg blijven de vossen, zo bleek ook later bij de rond­vraag. Deze rovers zijn ook in Zuidwest Friesland alom aanwe­zig en vormen een gevaar voor de weidevogels. Jagen met een lichtbak mag niet meer, zodat er andere methoden gevonden moe­ten worden om deze slimmerik nog slimmer af te zijn. Onder­zoeken wijzen uit dat het bezoe­ken van een nest door de nazor­gen ook anderen naar het nest trekt, zoals de vos en andere rovers. Dit vraagt om een andere wijze van nazorg en markeren van de nesten. Niet vaker in het land komen dan nodig is en wel­licht gebruik maken van moder­ne technieken zoals GPS, zo werd geopperd. Voor voorzitter Klaas Bokma en bestuurslid en nazorg-coördinator Willem Glashouwer was het tijd om het bestuur vaar­wel te zeggen. Willem Glashou­wer heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten en was vooral de man van de cijfers. Klaas Bokma heeft acht jaar vol gemaakt. "Sa as eltse ljip op syn eigen manier oer de wjuk giet, sa hat ek eltse foarsitter syn eigen styl", zei medebestuurslid Ysbrand Gala­ma. Bokma bracht de nodige humor in de vergadering, maar wel met een serieuze ondertoon. "De natoer hat myn hert", zei hij ter afscheid. Harmen Bokma en Minne Okkema worden de nieu­we bestuursleden. Na het officië­le gedeelte nam Otte Zijlstra de aanwezigen mee naar de vogel­rijke gebieden Aiguamolls in noordoost Spanje en Camarque in zuid Frankrijk. Ze konden genieten van schitterende foto's van allerlei vogels en andere die­ren en planten. De avond werd afgesloten met de traditionele verloting met als hoofdprijs de polsstok.

   

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Touwspecialist    
  Workumer Jachtservice    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Op de hoek van de stal    
  Hunia's Drukkerij    Bouma kraanverhuur    
  Roelof Fopma    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum