FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 01 - 03 - 2011 - Beste seizoenstart Jopie-museum

  Albert Schootstra

   

  Het mag dan zo zijn dat de huidi­ge recessie ook - en misschien wel juist - sporen achterlaat in de wereld van kunst en cultuur, het Jopie Huisman Museum in Workum is zaterdag vol vuur begonnen aan het nieuwe (toeris­ten)seizoen. Het museum heeft de wind duidelijk in de zeilen en bovendien is het ook nog eens zo dat het helemaal zonder subsidie draait. En wat je nooit gehad hebt mis je natuurlijk - kort door de bocht gezegd - ook niet. Maar hoe dat zij, zaterdag werd door het museum, en wat is dat een belangrijke 'aanjager' van de Workumer economie, eigenlijk op drie fronten afgetrapt voor weer een seizoen. De vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum hield haar jaarvergade­ring in een bomvolle grote zaal van de Klameare, de nieuwe museummanager, Zwier Kroese (60), werd gepresenteerd en ten­slotte werd de tentoonstelling Schoonheid van de Soberheid, met als ondertitel Landschappen van Jopie Huisman, geopend. Tussen alles door werd ook nog stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van het Jopie Huisman Museum dat van 1986 tot 1992 onderdak vond in het Slees­wyckhuys aan het Noard en dat sinds het laatstgenoemde jaar is gehuisvest in een speciaal gebouwd museum tegenover de eerste locatie. Tenslotte werd ook nog afscheid genomen van museummanager Jan Stedehou­der die met pensioen gaat.

  De opening van de tentoonstel­ling was echt een gebeurtenis op zichzelf die helemaal aansloot bij de sfeer die het museum zo eigen is. Een sfeer trouwens die ook gistermorgen door de schei­dende museummanager Jan Stedehouder nog naar voren werd gebracht als een van de opvallendste kenmerken van het museum. Stedehouder deed dat in een interview voor Omrop

  Fryslân radio dat hem weerhield van zijn voornemen om op de eerste morgen van zijn pensioen eens uit te slapen. Stedehouder leek er niet rouwig om te zijn en bracht `zijn' museum weer naar voren op de manier die iedereen van hem kent: vol vuur en passie en met een aanstekelijk enthou­siasme. Jan van der Meer, de eer­ste burgemeester van de gemeen­te Nijefurd én de eerste voorzit­ter van de Stichting Jopie Huisman Museum, viel de eer te beurt de openingstoespraak bij de start van de expositie te mogen houden. "Wie met Jopie te maken heeft gehad, die komt daar nooit meer los van," aldus de oud-voorzitter. Hij ging in op de boeiende ontstaansgeschiede­nis van het Jopie Huisman Museum. De oude, en per 1 januari 1984 opgeheven, gemeen­te Workum had nog een 'potje' met 25.000 gulden dat bestemd was voor een speciaal museum met het werk van Jopie Huisman. Toen de nieuwe gemeente Nijefurd de eerst kinderziekten had overwonnen en redelijk op de rails stond, begonnen vooral gemeenteraadsleden die hun wortels hadden in de 'oude' Workumer raad er steeds meer op aan te dringen eens wat met dit potje te doen. Van der Meer en Jopie Huisman bleken elkaar goed te liggen, zo vertelde de eer­ste. Ook roemde hij wijlen wet­houder Andries de Jong die een van de belangrijkste motoren was achter het idee om het gere­serveerde geld nu ook daadwer­kelijk voor een museum te gebruiken. Maar met 25.000 `oude' guldens begin je natuur­lijk niet zo veel, aldus Van der Meer. Welnu, het kwam allemaal goed. De stichtingsvorm werd gekozen zodat de werken van Jopie Huisman niet hoefden te worden gekocht maar `slechts' statutair te worden beheerd en geëxposeerd, de Stichting Hen­drik de Keyser was bereid het Sleeswyckhuys voor minimaal vijf jaar te verhuren, enzovoorts.

  Toen was er nog geld tekort en werd de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum in het leven geroepen. "Dit was eerst een noodsprong maar bleek later een gouden greep," zo ver­telde Van der Meer.

  Ook Pepy Huisman, zoon van Jopie, voerde nog kort het woord. Hij richtte zich vooral op de nieuwe expositie op zichzelf en op de werken die daar te bezich­tigen zijn. Hij noemde in dat kader met nadruk de elementen `grond', 'aarde' en 'landschap'. "Het is een heel gewoon thema," aldus Huisman jr., "het is eigen­lijk niks en toch ook weer alles." Het heeft te maken met de wereld om ons heen, de Holle Mar, de Workumerwaard, It Heidenskip. Het heeft ook te maken met de mensen om ons heen in dit prachtige stuk Friesland. Maar het heeft ook wat van doen met het met beide benen op en in de (vaak modderi­ge) grond staan. "Dóe het dan ook met de mensen om je heen," zo luidde de oproep van Pepy Huisman. Hij maakte trouwens ook bekend dat historisch en let­terkundig centrum Tresoar "nog een hele mooie deken over ons heen zal leggen." Over het hoe en wat kon hij nog niets zeggen, maar dat het jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij zal gaan, dat staat wel vast. Vervolgens werd een prachtig schilderij van `onze eigen' Henk de Boer, waar­in hij in het museum zelf vlak voor de opening nog de laatste hand legde, door twee 'stand­beelden' terzijde geschoven en konden Jan van der Meer, Jan Stedehouder en Zwier Kroese de ruimte betreden waarin de zomerexpositie te zien is. Achter de `standbeelden' bleken zich Werner en Afke uit Arnhem te verschuilen; Afke is trouwens geen Friezin al zou je dat wel denken als je haar naam hoort. Arnhem is een stad waar de kunst van de 'levende standbeel­den' hoog staat aangeschreven en wordt gepraktiseerd en in het museum bleek duidelijk waarom dat zo is: bij het binnenkomen van de ruimte (en ook nog lang daarna) dacht je werkelijk dat er 'echte' standbeelden waren neergezet.

  Zwier Kroese uit Nes - bij Akkrum - heeft eigenlijk zijn hele leven in de wereld van het ondersteunen en versterken van `merken' gezeten. Hij, van oor­sprong een Drent maar getrouwd met een uit Grou afkomstige Friezin, deed dat alom in den lande en vanaf diverse bases, zoals vanuit de Randstad en van­uit Hoevelaken Merken als Libris, Robeco en Van Lanschot (om maar een kleine greep te doen) had hij onder zijn beroeps­matige hoede. De laatste zeven jaar voordat hij - anderhalf jaar geleden - voor zichzelf begon was hij directeur communicatie bij de Friesland Bank. Hij brengt zijn functie als museummanager bij het Jopie Huisman in feite onder bij zijn eigen bedrijf, zo vertelde hij. Tijdens de jaarver­gadering van de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum vertelde de voorzitter, Betske Salverda, dat er meer dan 250 aanmeldingen voor deze bij­eenkomst bij de vereniging waren binnengekomen. "De opkomst hier en uw trouwheil maken duidelijk hoe springle­vend het museum en de vrien­denkring zijn," zo zei ze bij de opening van de vergadering. "We kunnen verder en hoeven niet te blijven hangen in nostalgie." Ze deelde mee dat de excursie van de vrienden dit jaar op 25 juni naar de Holle Mar gaat waar het locatietoneel Ald izer' van de hand van de Workumer kunste­naar Henk de Boer te zien zal zijn.

  Omdat er al zo veel aanmeldin­gen zijn is er een extra voorstel­lingsavond gepland op de dag

  ervoor, 24 juni dus, aldus Betske Salverda. Secretaris Hiltsje Zijlstra wees er nog eens op dat de vriendenkring ongeveer 2800 leden telt en dat het museum vorig jaar ruim 51.000 bezoekers binnen zijn muren mocht begroe­ten. Penningmeester Jan Kuipers liet zich wat zorgelijker uit en dat had wellicht te maken met de in de aanhef even aangestipte recessie. De neergaande trend in het ledenaantal van de vrienden­club moet namelijk worden omgebogen om de doelstelling, "jaarlijks 20.000 euro bij elkaar te harken en naar het museum te sturen," te kunnen blijven halen. Het ledenaantal zou naar de vierduizend moeten en de pen­ningmeester had een prachtige ballade gemaakt die hij zingend ter vergadering liet horen en waarin ook werd gesteld "dat vierduizend is waarop we mik­ken."

  Jan Stedehouder stelde "dat we de weg omhoog weer hebben teruggevonden." Hij memoreer­de dat het museum de afgelopen kwart eeuw twee miljoen bezoekers heeft getrokken. Het muse­um probeert momenteel een groep ondernemers (het 'onder­nemersatelier') aan zich te bin­den en "we verwachten dat dat gaat lukken," aldus de scheiden­de museummanager. Naast dit `ondernemersatelier' is er ook nog de zogenaamde visclub van niet onvermogende lieden die het museum financieel terzijde staat. Enfin, elf bijzondere Nederlanders en evenzoveel ondernemers zetten zich in voor het Jopie Huisman Museum. Dat Jan Stedehouder zeer wordt gewaardeerd bleek wel uit de woorden van Betske Salverda ("We waren allemaal heel blij met Jan") en Zwier Kroese. Tenslotte werden nog de vrijwil­ligers die zich al vijfentwintig jaar inzetten voor het museum in de bloemetjes gezet - ze zijn al eerder geëerd met een speciale Jopie Huismanpenning - en kon­den de vrienden zich tegoed doen aan een heerlijke broodjes­lunch in de Klameare. Onder de sfeervolle begeleiding van de Dixieland Crackerjacks uit Garyp ging het daarna naar het museum om de opening van de tentoonstelling mee te maken.

   

  foto: Henk Gorter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Touwspecialist    
  Hunia's Drukkerij    Jopie Huisman Museum    
  Bouma kraanverhuur    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema