FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 08 - 03 - 2011 - Harmonisatie gemeentelijke tarieven

  Jacob Bouwhuis

  Wat voor de ene inwoner van de nieuwe herindelinggemeente voordelig uitpakt, blijkt voor anderen een financiële koude douche. Door de harmonisatie van de onroerend zaak belasting, rioolheffing en afvalstoffenhef­fing zijn een aantal inwoners van de nieuwe gemeente voordelig uit, anderen keken echter behoorlijk op hun neus toen ze de aanslag gemeentelijke heffin­gen over 2011 onder ogen kregen. Voor een ondernemer uit Blauhûs was dat de reden om afgelopen donderdagavond naar IJlst af te reizen om zijn onge­noegen over de aanslag te venti­leren. Bij de deur van het gemeentehuis deelde hij pam­fletten uit met teksten die aan duidelijkheid weinig te raden overlieten. Garagehouder Sikke Witteveen voelt zich opgelicht door de gemeente.

  Toen hij onlangs de enveloppe van de gemeente Súdwest Fryslân met de aanslag gemeentelij­ke heffingen open maakte, zakte hij bijna door zijn stoel van ver­bazing. Het bleek dat zijn aan­slag ongeveer 45 procent hoger was dan die van vorig jaar toen hij nog inwoner van Wymbritse­radiel was. Volgens Witteveen zijn er ondernemers die gecon­fronteerd worden met een nog grotere stijging van tarieven. Hij voelt zich met meerdere collega-ondernemers bedonderd door zijn eigen gemeente. Dat gevoel zullen de meeste inwoners van de voormalige gemeente Nije­furd niet hebben. In de meeste gevallen zullen die een zucht van verlichting hebben geslaakt na het inkijken en vergelijken van de aanslag. De modale huishou­dingen betalen minimaal 10 pro­cent minder dan afgelopen jaar. In dit geval pakt de harmonisatie van tarieven dus voordelig uit.

  In het vragenuur van de raads­vergadering en bij de program­mabegroting over 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014 ging wethouder Maarten Offinga even in op de voor- en nadelen van de harmonisatie van de tarieven. De telefoon heeft rood­gloeiend gestaan om ruim 1200 telefoontjes over dit onderwerp te beantwoorden. Het laat zich raden dat de meeste bellers zich minder positief uitlieten over de aanslag. Wel krijgen alle burgers een reductie op de afvalstoffenheffing omdat de reserveringen van de vijf herindelinggemeen­ten op dit onderdeel terugvloei­en naar de belastingplichtigen. De wethouder verwachte in de toekomst een verdere daling van het afvalstoffentarief door effi­ciëntere transportmogelijkhe­den en het beter scheiden van afval.

  Ondanks de lastige financiële omstandigheden waarin gemeen­ten in Nederland verkeren, is het gelukt om een sluitende begro­ting en meerjarenbegroting op te stellen. Er is tijdig ingespeeld op de rijksbezuinigingen en een herindelingkorting. In 2011 omvatten de ombuigingen een totaal bedrag van circa. € 11 miljoen. Dat bedrag loopt in de meerja­renbegroting op tot een bedrag van circa € 14,5 miljoen in 2014. Besparingen en efficiencymaat­regelen door de herindeling leveren het grootste deel op. Daarnaast heeft het nieuwe gemeentebestuur een aantal inkomstenverhogende maatrege­len genomen. Veiligheidshalve heeft het gemeentebestuur in dit stadium er voor gekozen om op politiek gevoelige onderwerpen nauwelijks te bezuinigen. De oude gemeenteraden zijn in november vorig jaar in meerder­heid akkoord gegaan met de har­monisatie van de belastingtarie­ven. Dit is een van de belangrijk­ste inkomstenbronnen voor de gemeente. In het oordeel over de begroting van 2011 door de pro­vincie wordt ook het weerstands­vermogen betrokken. Het bepa­len van de juiste omvang is com­plex en lastig, er dient namelijk een complete risico-analyse plaats te vinden. De oude gemeenten hebben afgesproken om de vastgestelde minima bin­nen de algemene reserve over te dragen aan de nieuwe gemeente. Het gaat hierbij om een totaal van €12.497.500. Voorlopig wordt het weerstandsvermogen op dat bedrag vastgesteld. Omstreeks juni krijgt de raad inzage in de nieuwe nota reserves en voorzie­ningen en dan wordt de defini­tieve hoogte van het weerstands­vermogen vastgelegd. In grote lij­nen gingen de fracties akkoord met de begroting. Hier en daar werden wat kanttekeningen geplaatst. Zo miste Jan Koster (FNP) een duidelijk Fries talen­beleid in het verhaal en sprak hij zijn zorgen uit voor bepaalde bezuinigingen die ten koste gaan van het werkvoorzieningschap Empatec en de jongeren- en ouderenwerker. Deze zorgen werden gedeeld door Angeline Kerver van GroenLinks die ook vond dat recreatie en toerisme meer stimulansen verdienen omdat deze tak een belangrijke bron van inkomsten vormt voor het nieuwe grondgebied. Wet­houder Wigle Sinnema wist te melden dat er inmiddels een ambtenaar is aangesteld die zich bezig zal houden met het stimu­leren van het Fries in de gemeen­te en wethouder Maarten Offinga gaat op Friese cursus.

  Slechts één van de raadsleden stemde tegen de begroting, dat was Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal. Op enkele schrif­telijke vragen over verschillende posten had hij - zijns inziens -geen passend antwoord gekre­gen, dus vandaar. Nu zat de raadsvergadering met een over­laden agenda, bestaande uit veertig agendapunten, ook niet te wachten op een veelheid van aanvullende vragen, amende­menten en moties, want ruim vier uur vergaderen liet zijn spo­ren na en in sommige gevallen sloeg de meligheid toe.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Hunia's Drukkerij    
  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Touwspecialist