FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 30 - 03 - 2011 - workum.nl vraagt tekstschrijvers

  Albert Schootstra

  Het bijwonen van een vergade­ring van de werkgroep wor­kum.nl is een bijzondere erva­ring. De gezellige avond in petit restaurant Folkerts leert weer eens hoe veel mensen zich inzet­ten voor hun Workumer gemeen­schap en in welke prettige sfeer dat gebeurt. En bovendien - en dat is het belangrijkste - hoezeer allerlei verenigingen, werkgroe­pen en ga zo maar door hun nut hebben voor die gemeenschap. En dat geldt ook terdege voor de werkgroep achter de website workum.nl. Die site is een ware vraagbaak voor iedereen die eigenlijk al niet meer valt weg te denken uit de samenleving. Dat laatste lijkt vrij logisch, want alles wat ook maar met het reilen en zeilen van de stad te maken heeft vindt een plaatsje op deze website. Maar het bijwonen van zo'n avond maakt ook weer dui­delijk dat zoiets niet uit zichzelf gaat en dat er in allerlei geledin­gen veel werk moet worden ver­zet om het woonklimaat in Workum zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

  De website is zo'n twaalf jaar geleden ontstaan op aandringen van Plaatselijk Belang. In 2003 bleek het nodig te zijn dat de website een 'doorstart' zou maken al is dat in dezen wellicht wat een zwaar woord. Maar hoe het ook zij, "wy hawwe de websi­de doe wat feroare kwa struk­tuer." Bovendien werden er in de jaren 2003 en 2004 sponsors bin­nengehaald en dat legde de web-site uiteraard ook geen windeie­ren. Van de 'oude ploeg' die bij de start al bij het functioneren van de site betrokken was zijn eigenlijk alleen Roelof Fopma en Barbara Schreuder nog over. Roelof Fopma uit Nijhuizum (niet uit Workum dus zoals ter vergadering even met een kwink­slag naar voren wordt gebracht) is voorzitter en dat is hem wel op het lijf geschreven want in het dagelijks leven is hij bouwer van websites en bestiert hij ook nog webwinkels die in Nijhuizum en in Heeg geregistreerd staan.

   

  Barbara Schreuder fungeert als secretaris van het achtkoppige gezelschap dat de werkgroep vormt, die overigens nog steeds onder de vlag van Plaatselijk Belang opereert. Henk Gorter en Koos Haantjes zijn de fotografen van wie gelukkig ook regelmatig werk in onze krant te zien is. Gelukkig inderdaad, want zij hebben als fotograaf echt 'in fin mear as in bears'. Verder zijn nog lid van de werkgroep Marijke Katsburg die het bijhouden van de agenda en het leiden van de nieuwsstroom voor haar reke­ning neemt, Johanna van der Bij die de zogenaamde social media en de weekkalender onder haar beheer heeft, Agnes Jellesma die optreedt als penningmeester en Monique Bergsma die ter verga­dering vaak als notuliste fun­geert. Ze beheert ook de databa­se van de verenigingen. Monique ontbreekt overigens op deze avond Het noemen van deze acht namen en het vermelden van de functies heeft trouwens eigenlijk iets onrechtvaardige. Tijdens de bijeenkomst wordt namelijk over (en door) de aanwezigen opge­merkt: "Eltsenien kin ek sawat fan alles. It oanpasjen fan de side en sa, it omgean mei de aginda, de foto's, it nijs, de ynbring fan bedriuwen en ferie­ningen en sa, eltsenien fan ús kin it op syn eigen kompjûter dwaan."

  Het is al aangestipt: alles wat met het reilen en zeilen van de stad Workum te maken heeft vindt een plaatsje op de website. We doen een greep zonder volle­dig te zijn: nieuws, items die voortvloeien uit de agenda, het noemen van bedrijven zonder en mét link (de sponsors), medede­lingen van verenigingen, infor­matie over de geschiedenis van Workum, globale informatie over onze stad en - niet te vergeten -mededelingen van en wetens­waardigheden over Plaatselijk Belang. De aanwezige werk­groepleden op de vergadering willen nog wel graag onder de aandacht brengen dat ze graag zouden zien dat alle (en dan ook echt álle) verenigingen hun

  informatie naar workum.nl zen­den en daarbij niet vergeten dat ook foto's meer dan van harte welkom zijn. Wat je immers niet weet kun je ook niet vermelden, zo is de redenatie van de leden van de werkgroep. De oproep om foto's te zenden naar workum.nl krijgt overigens nog weinig res­pons en dat wil de werkgroep heel graag anders zien. De werk­groep is ook naarstig op zoek naar tekstschrijvers die wel nodig zijn ook om alle binnenko­mende informatie te 'behimmel­jen'. Schrijvers in de dop moeten zich niet laten weerhouden om zich aan te melden. Er wordt ongeveer één keer in de maand vergaderd en dat is - zoals gezegd - een ontspannen verga­dering. Over informatie gespro­ken: de algemene informatie aangaande de stad en ook de geschiedenis daarvan wordt op de website ook in het rans, Duits en Engels vermeld. Voor de Franse vertaling tekende de oud­Workumer Siep Kuipers die al jaren in Frankrijk woont, de ver­taling in het Duits is gedaan door een toeriste uit Duitsland die al jaren in de vakantie naar Workum komt en die de Neder­landse taal ook goed beheerst.

  Ook de rubriek 'ondernemer van de maand' mag niet onvermeld blijven. Barbara Schreuder en Agnes Jellesma zoeken onderne­mers op die steeds dezelfde vra­gen moeten beantwoorden; hun foto en hun verhaal verschijnen op de site. In dezelfde stijl wordt er nu gewerkt aan het van de grond tillen van de rubriek 'de vereniging van de maand' waar­aan Johanna van der Bij en Koos Haantjes hun beste krachten zul­len geven. Inderdaad: 'eltsenien kin fan alles'. De aanwezigen vertellen wel dat het regelmatig voorkomt dat berichten voor de gemeente naar workum.nl wor­den gestuurd. Met name in de tijd dat de gemeente Nijefurd nog bestond leverde dat heel wat `doorstuurwerk' voor de leden van de werkgroep workum.nl op en ook nu draait dat - met de nog maar pas in het leven geroepen nieuwe gemeente - nog niet hele­maal zoals het zou moeten.

  De website workum.nl kan bogen op zo'n vierhonderd bezoekers per dag. Fotograaf Henk Gorter: "Mar as der foto's op de side stean dan giet it tal besikers mei sprongen omheech. Wy hawwe sa'n 4500 hits hân op de foto's fa, i it karnaval fan de Ludgerus­skoalle." Over foto's en fotogra­fen gesproken: Koos Haantjes en Henk Gorter - iedereen kan zich zijn vroegere winkel nog wel her­inneren - komen niet echt uit het fotografenvak. Henk Gorter begon 'echt' met fotograferen bij de viering van Workum 1100 jaar toen er bij een bepaalde gebeur­tenis geen fotograaf aanwezig was en hij zijn toestel toevallig bij zich had. Ook Koos Haantjes heeft een andere achtergrond maar hij zou niets liever willen dan als fulltime fotograaf aan de slag te gaan. Wat hier maar gezegd wil zijn: Haantjes en Gorter zijn in strikte zin ama­teurs, maar het niveau van hun werk ontstijgt het 'amateurni­veau' aanmerkelijk en met verve. En wat de achtergronden van de andere op de vergadering aan­wezige werkgroepleden betreft: Agnes Jellesma is boekhouder van professie en kan het werk als penningmeester dus als geen ander aan. Barbara Schreuder werkt in het Workumer zwembad en Johanna van der Bij werkt in Nij Mariënacker. Op de eerste, tweede en derde verdieping van dit gebouw is momenteel trou­wens een expositie te zien van de winterfoto's die zijn gemaakt in het kader van een door wor­kum.nl uitgeschreven fotowed­strijd. Enfin, wat maar gezegd wil zijn: de werkgroep wor­kum.nl is een ontzettend leuke ploeg en wie zich er als tekst­schrijver bij wil aansluiten zal niet alleen zeer welkom zijn maar zich ook zo voelen. En ten­slotte nog eens: stuur vooral foto's naar de site op. Dit alles is niet alleen goed voor de eigen club of vereniging maar maakt ook workum.nl sterker en com­pleter. En dat is belangrijk, want workum.nl heeft zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken `scharnierpunt' in onze stad.

  Bron: Workumer Krant Friso

   

     << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    Jopie Huisman Museum    
  Workumer Jachtservice    Organische meststoffen Culterra    
  Fasion by Fre    Hunia's Drukkerij    
  Op de hoek van de stal    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Roelof Fopma    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema