FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 05 - 04 - 2011 - Naamgeving nieuwe gemeente worsteling

  Jacob Bouwhuis

  De keuze van de naam van de nieuwe herinindelingsgemeente lag voor de hand, maar het is toch binnen verschillende raads­fracties een worsteling geweest om tot een juiste keuze te komen, zo bleek althans in de raadsver­gadering van afgelopen donder­dag. Enkele fracties hechtten grote waarde aan de volksraad­pleging die gelijktijdig met de raadsverkiezingen plaatsvond, terwijl andere grote moeite had­den met de gevolgde procedure. Sommige groeperingen vonden de naamskeuze te beperkt, zo meende Hans Visser (CDA), en hadden bovendien andere ver­wachtingen van een referendum. Maar welke criteria moetje aan­voeren om tot een juiste keuze te komen, zo vroeg hij zich af. Wel is het zo dat het de beste optie is om een keuze te maken uit de nu beschikbare namen, te weten Súdwest Fryslân en Sneek Súdwest Fryslân. Doe je dat niet dan ga je immers voorbij aan de uitslag van het referendum waar­uit bleek dat 57,3 % van de stem­mers zich uitsprak voor de eerste keuze. Een naam die inmiddels al is ingeburgerd en die marke­tingtechnisch voordelen oplevert en is gekozen door een ruime meerderheid van de bevolking, is dan ook voor het CDA onomstote­lijk de nieuwe naam van onze gemeente.

  Volgens Sjoerd Tolsma van de PvdA. was er genoeg aan te mer­ken op het referendum om alleen daaruit een conclusie te trekken. De procedure had anders gemoe­ten. In eerste instantie hadden de keuze en de naamsvoordrach­ten beter onderbouwd moeten worden, voordat er sprake was van serieuze burgerparticipatie. Gezien de naamsbekendheid van Sneek, wilde zijn fractie dit graag gekoppeld hebben aan de nieuwe gemeentenaam. De frac­tie was niet unaniem in haar mening. Het Hindelooper raads­lid Johan Langbroek vond dat hij niet voorbij kon gaan aan de uit­slag van het referendum en koos voor Súdwest Fryslân als enige passende naam voor de fusiege­meente. Ook de VVD bij monde van Hielke Bandstra hechtte grote waarde aan het referen­dum. De huidige werknaam is het minst controversieel en heeft een grote gebiedsbekendheid. Volgens hem is het zaak om snel duidelijkheid te scheppen zodat de gemeente met belangrijker zaken aan de slag kan waarbij het zakenleven baat heeft. De inbreng van Angeline Kerver van GroenLinks benaderde de meest praktische kant van de zaak. Zij toog naar het spreekgestoelte met een koffiekopje met de werk­naam van de gemeente erop. Een andere naam betekent kapitaals vernietiging omdat dan een com­pleet servies weggegooid kan worden. Vermoedelijk zal dit toch gebeuren omdat taalkundi­gen menen dat de naam aange­vuld dient te worden met een streepje. Persoonlijk vond ze de naam Súdwestergoa heel erg mooi. Het in haar ogen mislukte referendum is niet een stevige basis om te komen tot een pas­sende naam. Die keus was aan deze raad en niet aan de vijf voormalige gemeenten. Henk Hoekema van Gemeentebelan­gen zat op dezelfde golflengte. Als nieuw raadslid had hij geen boodschap aan een discutabele beslissing uit liet verleden. De toenmalige raden hebben over hun graf heen geregeerd. Ze had­den geen naam moeten noemen en dit punt volledig aan de nieu­we raad kunnen toevertrouwen. De naam dekt de geografische ligging niet, volgens Hoekema, want wie denkt bij het noemen

  van bijvoorbeeld Witmarsum aan Súdwest Fryslân, terwijl bij het noemen van Gaasterland ieder­een weet dat dit in de Zuidwest-hoek ligt.

  Alleen Sicco Rijpma van de FNP was uiterst positief en maakte daarom ook bekend dat zijn frac­tie volledig achter de nieuwe naam van de fusiegemeente staat. En met de stellingname van de FNP tekende zich na een discussie van ongeveer een uur toch een meerderheid af voor de naam Súdwest Fryslân, met of zonder streepje. Over dat streep­je beslist de raad te zijner tijd. Van de 33 aanwezige raadsleden stemden 21 voor de werknaam als nieuwe gemeentenaam. De meeste kleine fracties en het grootste deel van de PvdA-fractie stemden tegen.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur    Makelaardij P.J. de Jong    
  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  Tapijthal Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  Klameare Workum    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum