FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Word Maatje en help daarmee medemens
 • IJsclub Workum trakteert jeugd op reis
 • Nieuwe trekpleister in ons oude stadhu

 • Kruispunt 1980
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 12 - 04 - 2011 - Warkums Erfskip komt met voorstellen

  J.P.Dykstra

  “Yn oktober”, besloot voorzitter Rutger Fopma zijn opening van de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging ‘Warkums Erfskip’, “sille wy - nei in wiidweidige bestjoersdiskusje - yn in ekstra ledegearkomste mei útstellen komme oer de koerts, de takomst fan de feriening”. Daarbij stipte hij aan dat daarvoor gebruik zal worden gemaakt van de capaciteiten van oud-Workumer Frank Dijkstra, die overigens voorkomt in het ledenbestand van de vereniging. Dat hij zijn expertise belangeloos aanwenden zal om samen met het bestuur tot een afgewogen resultaat te komen is zeker prijzenswaardig. Met het oog op die toekomst viel enige bezorgdheid te beluisteren over de plannen van de gemeente met betrekking tot het jaarlijkse stipendium. Nijefurd was dergelijke verenigingen, instellingen goed gezind, maar hoe het beleid in de toekomst zal uitpakken daarover verkeert men in onzekerheid.

  Verder is bekend dat de vereniging al langere tijd naarstig zoekt naar een opvolger van voorzitter Fopma – hij heeft er inmiddels 20 jaar als voorzitter op zitten - en hoewel er geen namen werden genoemd, is er een serieuze gegadigde voor zijn zetel. Trouwens, het thans nog uit vier man bestaande bestuur zoekt het niet slechts in vervanging, maar polst ook kandidaten voor uitbreiding van het bestuur en daarover is enig optimisme te beluisteren. Daarna volgde vrij vlot afhandeling van de ‘wurklist’. Bij de ingekomen stukken en mededelingen enkele afzeggingen en verder de mededeling van het bestuur dat momenteel de tentoonstelling over de geschiedenis van Workum te bezichtigen valt. Aan de hand van tien thema’s maakt men met tekst en beeld een tochtje, in een notendop maar alleszins de moeite waard, door de historie van onze stad. Voor de teksten werd daarvoor een beroep op Minte de Jong gedaan en hij heeft, zo kon op open museumdag worden geconstateerd, een gedegen stukje werk geleverd. Het jaarverslag was in eerste instantie via de digitale snelweg verstuurd, maar lag ook in geprinte vorm op tafel. Veel discussie leverde dat stuk niet op. Wel kon daaruit de conclusie worden getrokken dat de altijd keurig verzorgde nieuwsbrief eigenlijk verdwenen is. Deze voor sneupers interessante publicatie gaat voortaan via het internet de wereld in. Wie daarop niet is aangesloten, kan overigens een papieren versie krijgen, maar moet dat wel kenbaar maken. En dat heeft lang niet iedereen gedaan, of nog geen internetadres opgegeven. Overigens wilde de voorzitter na een daartoe gestelde vraag best even kwijt dat hij – namens de vereniging sprekend – bijzonder in zijn nopjes is met het werk dat de VVV-vrijwilligers voor ‘Warkums Erfskip’ in de Waag verrichten. En daaraan kan worden toegevoegd, dat ze dat allemaal belangeloos doen. Een kleine maat boetekleed paste hem, want in het bestuur was besloten om die waardering op een bepaald moment te laten blijken. Maar door miscommunicatie,  kan achteraf gesteld worden, is dat voornemen tussen wal en schip terecht gekomen.

  De tentoonstellingen trokken niet die aantallen publiek waarop was gehoopt, dat is de teneur die eveneens is op te maken uit het jaarverslag.

  Evenwel werden de openingen over onder meer de ‘Skries’ en die van de beelden cum annexis van Evert van Hemert zeer goed bezocht. Maar helaas hangt daar een prijskaartje aan waarbij om de hoek komt kijken of het nog wel verantwoord is om ‘de brune dêr oan loeke te litten’. Om die reden werd vooreerst afgezien van een officiële opening van de huidige en komende tentoonstellingen.

  Het totale aantal betalende bezoekers beliep ongeveer 2000 en dat is circa de helft van het voorgaande jaar 2009. De aardewerkcollectie in het ‘Pottebakkershûs’ werd door 1000 personen bekeken. Tot slot werd een opmerking genoteerd over de toegankelijkheid van het archief van de vereniging. Men is van mening dat het inmiddels door Gerrit Twijnstra en Pieter Haijtema geordende en gerubriceerde archief eigenlijk in een met klimaatcondities uitgeruste omgeving hoort. Het stadhuis van onze stad zou, nu de gemeente is opgedoekt, een geschikte plaats zijn. Helaas is ook daar het archief niet meer zo makkelijk te bereiken. Dichter bij de burger geldt in dit geval dus niet bepaald.

  Voorzichtig werd trouwens gesuggereerd dat het hele complex wel als museum kan worden ingericht. Wij wachten af en met deze opmerking werd het door secretaris J.E. Dykstra gewrochte stuk in de annalen van de vereniging opgenomen. De financiën, beheerd al jarenlang door Gerrit Twijnstra, vormden geen ‘drege’ kost. De uitgaven voor de nieuwsbrief die ruim 1300 euro vergden, zullen in verband met de al gesignaleerde bezorging per digitale postkoets naar verwachting dit jaar met ongeveer de helft teruglopen. Weinig opzienbarend was ook de constatering dat de verkoop van de Workumer kalender iets terugloopt. Waarom?, daarop is geen passend antwoord beschikbaar, zeker is dat het productieteam nog enthousiast genoeg is om volgende edities te vervaardigen. En zolang het nog een batig saldo oplevert is het de moeite waard. Alles overziende was er een klein batig exploitatiesaldo van bijna twee euro. Dat is ten opzichte van het voorgaande boekjaar toen er een tekort werd geboekt van 1195 euro een behoorlijke verbetering. Geen wonder dat de kascommissie bij monde van de heer Henk Gaastra graag voorstelde om de ‘ponghâlder’ decharge te verlenen, hetgeen met applaus werd gehonoreerd. Spreker was tevens aftredend maar de controletaak blijft deels in de familie, want broer Piet was genegen om de vrijgevallen plaats in te nemen. De rondvraag kende geen echt hete hangijzers. De vrijwilligers van het VVV-kantoor, vooral die van de ‘andere kunne’ zoals dames in de paragraaf over de groetplicht in het Handboek Soldaat van ons leger werden – en wellicht worden – genoemd, hebben moeite met het gewicht van het buiten te plaatsen annoncebord. Bestuurslid Hans Speerstra zal zijn gedachten over een lichtere variant ordenen en wellicht met lastoorts en andere apparatuur in de weer gaan om deze klacht verleden tijd te laten worden. Notulen van deze vergadering worden niet gemaakt, maar zitten wel in het jaarverslag verweven, bleek desgevraagd het antwoord hierover van de secretaris. Met de mededeling dat Gerben Groenhof, afwezig wegens aanwezigheid elders op het noordelijk halfrond, zijn werkzaamheden voor de vereniging beëindigt en dat zijn eventuele opvolging in de voor october geplande vergadering aan de orde zal komen, kwam een einde aan de vergadering en kreeg na een korte pauze de spreker van de avond, de heer B. Veldstra uit Zoetermeer, het woord. Van diens interessante lezing kan men elders in de kolommen een beknopt verslag aantreffen.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Jopie Huisman Museum    NEDCAD    
  Touwspecialist    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur    Organische meststoffen Culterra    
  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Hunia's Drukkerij