FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Dwarsnoard
 • BN’ers vloggen voor minder afval
 • 21 mei
 • Glasvezel
 • Kapsalon Peter vol enthousiasme los
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 04 - 2011 - Toeristentreintje in gebruik

  Maandagavond 18 april zal mis­schien niet met gouden maar in ieder geval wel met vergulde let­ters in de annalen van Stichting Promotie Workum zijn bijge­schreven. Op die avond werd namelijk het door genoemde stichting aangekochte toeristen­treintje met enig officieel vlag­vertoon in gebruik gesteld. Daartoe waren een redelijk aan­tal belangstellenden naar het stadhuis in Workum getogen, waar dit feit plaatsvond.

  Voorafgaand aan die handeling, bestaande uit het verwijderen van enige in het kader van ver­siering aangebrachte vlaggetjes, verwelkomde in de kantine van het stadhuis Henk Visser, het gezicht van VVV/Promotie Wor­kum, met een kort en ter zake doend woord de aanwezigen, veelal genodigden. Een jaar of zes geleden, aldus een terugblik­kende voorzitter Visser, werd de eerste aanzet gegeven tot de rea­lisatie van dit project. Toen kwa­men namelijk ideeën naar bui­ten om de vergane glorie van de stoomtrein op het traject Sneek - Stavoren nieuw leven in te bla­zen. Daarop inhakend zou het mooi zijn als de verwachte stroom toeristen, die in Workum tussentijds een `luchtje wilde scheppen', sneller dan op de al eeuwenlang gebruikelijke ma­nier - archaïsch wel geduid als `per pedes apostolorum' - naar het centrum van de stad zou kun­nen worden gebracht.

  Aldus ontstonden de eerste her­senspinsels om de bezoeker via een voertuig naar stad en omme­land, met name de camping, te brengen en op te halen. In het verleden schafte de vereniging Plaatselijk Belang om onder meer die reden een janplezier aan. Helaas was dat lang niet rendabel genoeg en de man­kracht om enkele koetsiers warm te krijgen voor dit gebeuren was niet voldoende aanwezig. Nu dus gekozen voor een aan de grote stoombroer verwant treintje. Vorig jaar werd daar mee proef gereden. Hakkepuffend spoedde het gevaarte zich door de stad, grote niet van nostalgie ontblote rookwolken over de Wymerts bla­zend

   

  De eerste commentaren waren niet direct enthousiast en, stelde Visser, menigeen vroeg zich af, doocht dit wol, hoe soe dit komme. Toen de balans werd opgemaakt en het gehuurde treintje al lang weer op zijn uit­valbasis terug was bezorgd, bleek uit de bijgehouden statistieken dat het ding eigenlijk in een behoefte voorzag. Met die uit­komsten in de knapzak stak Promotie Workum van wal, met het mag gezegd Klaas van der Heide als grote inspirator om, indien de benodigde pecunia konden worden verzameld, te proberen zelf een treintje aan te schaffen. Zelfs naar Duitsland werd een reisje gemaakt om een dergelijk voertuig te bekijken. Ter plaatse werd informatie ingewonnen en ervaringen wer­den uitgewisseld om goed besla­gen op het ijs te verschijnen bij de mogelijke geldschieters.

  Voor dat financiële aspect werd met name een beroep gedaan op gemeente en Plattelandsprojec­ten. Door de gemeente Nijefurd werd onder aanvoering van wet­houder Eiling met enthousiasme bijstand verleend en ook mag met ere Plattelandsprojecten worden genoemd. Die laatste instantie wist zodanige financië­le paadwizers te vinden in het voor de gewone burger met vele voetangels en booby-traps getooi­de subsidielandschap, dat men het resultaat van die inspannin­gen op 18 april voor de ingang van het stadhuis den volke kon tonen. Niet mag worden verge­ten, aldus Visser, dat de royale steun van het Workumer bedrijfs­leven (bijna 90% van de aangeschreven bedrijven heeft een bij­drage geleverd) een positieve uitstraling had op andere subsi­diegevers. Breed gedragen dus en dat trekt vaak twijfelaars over de streep, of is een mogelijke voorwaarde van een instantie om gelden beschikbaar te stellen.

  Tot slot en bijna onderge­sneeuwd in de emoties van het moment, aldus Visser, mag eigen­lijk de meeste dank richting de vrijwilligers gaan, die dit voer­tuig in beweging houden. Want zonder dat enthousiasme en die inzet is dit project - en vele andere projecten - een kort leven beschoren.

  De verdiensten van één vrijwilli­ger, die dan wel niet met zijn naam in de krant wil, mogen daarbij wel even speciaal onder de aandacht van de lezers wor­den gebracht. Hij heeft gezorgd voor de technisch perfecte staat van het voertuig met volgwagons. Daarenboven heeft hij een con­structie bedacht en vervaardigd waardoor het mogelijk is om zonodig op een vlotte manier een complete bank uit een wagon te verwijderen zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld een rolstoel. Promotie Workum koestert daar­om deze mensen die de vaart er - letterlijk - inhouden.

  Buiten voor de poorten van het stadhuis werd vervolgens door Sjors Eiling, nu ambteloos bur­ger, en Maarten Offinga, wethou­der, enige orde geschapen in een wirwar van vlaggetjes. Toen die operatie tot een einde was gebracht, niet geheel vlekkeloos volgens insiders, besteeg vrijwil­liger Tjitte Huitema, de machi­nistenzetel en met genodigden en filmende pers aan boord werd de maidentrip van het treintje gemaakt. Men had daarvoor een parcours gekozen dat in wieler­kringen wel geduid wordt als een rondje om de kerk. Tweemaal 'cirkelde' het gezelschap via Stedspôle en Skil rondom de nog in restauratie zijnde St. Gertrudiskerk. Overigens, volgens de onlangs op de kerk herplaatste weerhaan leek het dat het trein­tje op deze bijzondere avond wel met enige tegenwind te kampen had. Maar wie er oog voor had, kon uit de stand van de windvaan op de naastgelegen 'tsjokke toer' een andere conclusie trekken...

  En gelet op de uitzonderlijk hoge temperatuur voor de tijd van het jaar, zal het de lezer niet verwon­deren dat sommige heren er de voorkeur aan gaven om in 'it boesgroen' op hun zetel in de wagon plaats te nemen. Rest te vermelden dat het voertuig er `kreas' uitziet en niet onbelang­rijk, geluidloos door de straten van Workum zal rijden. Het aan­drijvingsmechanisme wordt na­melijk in beweging gebracht door stroom van een paar sterke accu's. Naar velen denken heeft deze manier van voortbewegen de toekomst. Ook dat gegeven heeft subsidiegevers overge­haald om te participeren in de financiering, zo bleek uit opmer­kingen in de wandelgangen. Wat dat betreft loopt Workum dus al een klein eindje voor het ener­gieorkest van de toekomst uit. Na afloop van deze maidentrip volg­de in het stadhuis nog de over­handiging aan Promotie Workum van een plaquette, die aan het voertuig zal worden bevestigd, waarop de deelnemende bedrij­ven zijn vermeld.

  Tenslotte mag ,voor alle duide­lijkheid in dit kader worden ver­meld dat de in de provinciale pers opgedoken suggestie dat dit treintje onderdeel uitmaakt van de Friese Stoomtrein Maatschap­pij naar het rijk der fantasie kan worden verwezen. Dit initiatief is geheel en al een Workumer aangelegenheid, waarvan acte. Om in de stijl van de bestuurde-ren van onze vermaarde ijsclub te eindigen: laat de toeristen maar komen, de trein staat ge­reed.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  Makelaardij P.J. de Jong    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    Roelof Fopma    
  Workumer Jachtservice    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies