FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 01 - 06 - 2011 - Warkums Agrarysk Erfskip

  Jan Pieter Dykstra

   

  Yn en deunby de stêd hawwe oant yn de jierren sechstich in aerdich tal boeren buorke. In lytse út ’e holle makke ynventarisaesje oer de jierren fyftich/sechstich komt op in fjirtich fan dy bidriuwen. Oer it ginnerael wienen dat binammen féhâlders, dy ’t harren kij by ’t simmer faeks op it strân, de Holle Mar of earne oars om de stêd weidzje lieten. Yn ’e lette hjerst waerden de bisten pas wer op ’e stâl setten. Ekonomysk arbeidzje wie oars, mar tiden hawwe tiden.Yn ’e maitiid hearden de boargers dan moarnsier dat de kij wer nei bûten brocht waerden. It balten fan ko - en minske om de boel in bytsje yn ’e stringen to hâlden – en it sukkeldrafke fan dy koubisten klonk oer de klinkerts fan de Wimerts.

  Der wienen ek noch in stik of hwat oare boeren, dy ’t harren fé nea hoegden to forweidzjen, nammentlik de hinneboeren. Under mear Folkert van der Meer, Rein van der Wal, Rients Dijkstra en Rein Bajema bihearden ta dizze lytse groep. Op it eigen hiem, dêr ’t mannich húshâlding sels ek in pear hintsjes hie, hienen dizze mear profesjonele hinneboeren mânske hege hokken, dêr ’t tsientallen hinnen yn hâlden waerden. De aeijen gienen fakentiden nei in winkelman yn Warkum of waerden útsutele yn ’e stêd en omkriten. Foar dizze hinneboeren wie de hinnebuorkerij eins in soarte fan ‘twadde tûke’. Folkert van der Meer hie njonken hinnen nochal hwat skiep, syn buorkerij wie oan de westkant op it Noard. Nei wrâldkriich II hawwe dizze hokken sels in skoft as wente tsjinne foar ien of mear húshâldings. Letter hat der noch in fûgeltsjepark fan in sikere Schippers ynsitten, dat hiel offysjeel iepene is (1965) troch Kees Verkerk, de hurdrider.  

  Rein van der Wal (eastkant fan it Noard) moast syn hinnen forsoargje nei en foar syn deistich wurk as timmerman by de gemeente Warkum.

  Rients Dijkstra (ek eastkant fan it Noard yn de buert fan it eardere weeshûs) siet hast letterlijk yn itselde boatsje, hwant hy wie molkfarder by it fabryk. Rein Bajema bigoun nei ’t er syn lanboubidriuw op it Strân oerdien hie, op syn hiem op it Noard – de âlde Cooperative Raiffeisen en Boerenleenbank - mei in hinnebuorkerij. Nei ’t er de piken en hinnen de doar út dien hie, binne de betonhokken forkocht en nei alle bitinken op in pleats yn it Heidenskip tolânne kommen, brûkt as weinhok of miskien stâl foar jongfé. Dan wie der ek noch in hinneboer likernôch op it Surein, nammentlik de famylje Hempel. Njonken en yn de lingte fan de tardyk Warkum-Boalsert stiene de karakteristieke hinnehokken yn de brede berm. Op dit stuit steane der, sa ’t op de hjirby printe foto to sjen is noch in pear tige forinnewearre resten fan dy hokken. It binne oantinkens oan in tiid fan bodzjen, mar hoe lang noch, hwant de tiid hâldt – sa ’t bikend is – gjin skoft…

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Thijs van der Meer Slagerij    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Touwspecialist    Makelaardij P.J. de Jong    
  Organische meststoffen Culterra    Glashandel Sneek    
  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Roelof Fopma