FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 22 - 02 - 2012 - Winterwille,iisnocht en mear, in tobeksjoch

  Jan Pieter Dykstra

  Foar in 11-stêddetocht moat it ornaris frieze dat it ongelet. In pear dagen wie dat it ôfroune tiidrek it gefal, docks wie it gjin hynste-iis wurden. Wiebe Wieling, de opfolger fan Henk Kroes, moast de naesje - al fierhinne de gekte foarby - fortelle dat de redens yn it fet Bitten bliuwe koenen, alteast foar de 11-stedetocht. Spitich, foar binammen de sportive kant fan de saek.

  Docks hawwe grease kloften lju op redens oer west; op eigen manneboet de stêdden bylâns -dat is eins wol sa noflik as yn it haem fan de Foriening' - of gewoan in tochtsje oer fearten, marren en puollen makke.

  Op de Dolte, om tichteby has to bliuwen, wie nei in pear dagen it iis net al to bêst mear. Greate, djippe skuorren sieten deryn. Sneon-to-middei wiene dy sa fier útsliten, dat it gefaerlik wie. By de Beginebrêge - mei iisnocht in plat rotding foar de strammere en stive riders - waerd op 'e middei tsjin healwei fiven waerm wetter tape by Blomker Groen, dat yn de skuorren en gat-ten getten waerd om to bisykjen der wer in bitroubere baen fan to meitsjen. Niisneamde blomker, Van Dieren (wennet yn it eardere bregewippershûs fan û.o. Nanne Visser), Jan Nauta, de lêste tydlik bineamd to iis-chirurgijn, en oaren hawwe net folle wille oan barren krewearjen bilibbe, omt it snein-to-moarn al teiwaer waerd...

  Hoewol 't it dus gjin hynste-iis wurden is, wiene der yn ús omkriten twa kear hynsders op in tsjok (diels fabrisearre) snietek of its yn aksje. Earst op snein 5 febrewaris yn Harich, op it fjild by de manege oan de provinsjale

   dyk. In wike letter wie der op sneon 11 febrewaris sûnt Iikernôch 20 jier op it its by de Mekûljes by Hynljippen beljeijerij. Under de dielnimmers wienen ek in pear Warkumers, mei eigen of in oar syn hynsder. Doede Hofman

   

   

  foto: Koos Haantjes

   

   

  (net yn Hynljippen) en Henk Dykstra koenen yn Riis net ta de heechste eare komme. En ek de preemje kamen hja net oan ta. Beide bidarren nei de earste omloop yn de B-riderij.

   Heidenskipster Lolke Kampen, biselskippe fan syn dochter Sjoeke, mei in trinten dounsjend rank hynsder optuge mei in moai belgereit foar in singeliere Amerikaenske slide, krige yn Harich - en in wike letter yn Hynljippen op 'e nij - de priis foar it moaiste reau; tige fortsjinne. Ja, eins op iensume hichte, sizze de lju dan wolris.

  Yn Hynljippen - hastwynstil winterwaer - wie in knoarre folk nei it belslydzjen tasetten. Eins tofolle, en dat hie fan gefolgen dat in protte Iju mei harren motoaryske hynstekrêften yn de wurdze stienen op de provinsjale en oare tagongsdiken. By einbislút is in mannichte derfan ek net fierder kommen. Mar, fansels foar de iisclub Hielpen in boppeslach.

  Lykas yn Harich wie yn Hynljip pen de priis foar de 11-jierige Fryske merje, de flitspylk Ede-lien -fan Blessum mei de 68-jierrige Jaap van der Weg, Ljouwert, as beljeijer.

  Op Harich moete ik Siebe fan Cees en Tetsje (Postma), earder lykas syn heit dat wie - boer oan halt de ein fan de Nonne-

  strjitte yn Warkum. Siebe - syn Fryske hynsders waerden alris Nederlânsk kampioen inkelspan en dûbelspan - gie letter nei Koufurderrige op in pleats deun njonken de dyk nei Spannenboarch; syn heit waerd boer op in mânske pleats yn de omkriten fan Follegea.

  Cees Postma wie ek in hynstetysker, mar oars as syn heit, Siebe senior, en broer Klaes dy 't mei it âlde skaei pielden, wie by doe mear in man fan 'Boppelanners'. Nammers, syn broer Douwe ûnderwilens al oan de oare kant fan de tachtich(!) pielt op it Strân Hoch altiid mei syn Fryske merje. Yn syn Warkumer did hie Cees in brune(?) merje, mei - tocht ik - de namme Trix. Dy waerd, bihalven foar de concourswein, by 't winter wolris foar de belleslide ynslein. As de winter foarby wie, moast de slide oppakt wurde. En, sa brocht Siebe my dy sneins yn 't sin, dy slide, fan it soarte 'tikker', hat in pear jier (yn de jierren fyftich) yn de Grease Tsjerke op de Merk in plak haven, omt der op it spul oan de Nonnestrjitte gjin gaedlik plak wie. De koster, - en mear nosh hynsteman - Herre Dykstra, wie goekunde fan Cees Postma, dat sadwaende. Wis binne der net Tolle tsjerkegongers dy 't dat ea murken hawwe. De belleslide stie nammentlik yn de oansûgromte fan de waermeluchtkachel. Dizze kelder, yn it restauraesjetiidrek 1939-1951 yn de noarderbeuk dêrta útdold, left in great izeren roaster op. Lykwols, de belle-slide koe der krekt yn, mei hwat hingjen en wierjen. Hy stie ûnder in âld kleed op in pear houtene balkjes, sadat de izers net mei de betonflier yn contact kamen. Doe 't dizze Postma's Warkum farwol seine, is de slide forkoft.

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Fasion by Fre    
  Hunia's Drukkerij    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    Jopie Huisman Museum    
  Thijs van der Meer Slagerij    NEDCAD    
  De Jong Workum Financieel Advies