FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 03 - 2012 - Wiebe Sjoerds Bakker, 1932-2012

  Wiebe Sjoerds Bakker, 1932-2012

   

  Okkerwyks, om krekter to wêzen op de 11e fan ’e sprokkelmoanne, forstoar yn Warkum nei in skoft fan ôfnimmende sounens Wiebe Sjoerds Bakker, in singeliere Fries mei greate niget oan – en kennis fan - it boerelibben, binammen sa ’t him dat ôfspile oant yn de jierren fyftich, sechstich fan de ôfroune ieu.

  Hy waerd berne op de 28e fan ’e heamoanne 1932 yn Dedzjum. Hoewol ’t er it net yn ’e holle hie om boer to wurden, is dat der úteinliks wol fan kommen. Mar foar ’t it safier wie, hat er, nei ’t er nei de skoallejierren dochs as boerefeint bigoun, op forskate wizen de kost fortsjinne, bygelyks as bakker, meunsternimmer foar in molkfabryk, keallemester, by ’t leanbidriuw, kraenmasinist en sels skipper op in sleepboat. Op in stuit koe er yn Tsjalbert op in boerespul komme. Hy bigoun mei fjouwer kij en in keppeltsje bargen. Omt dit foar de húshâlding net in folsleine breawinning opsmiet, wie er oerdeis wol by in treppenfabryk, in timmerbaes of by de gemeente, dêr ’t er op de suveringsynstallaesje wurke. Ek soarge er, nei ’t it tsjerkebistjûr him frege hie, foar it ûnderhâld fan de beammen en strûken op de tsjerkhôven. Yn 1993 forfear er mei syn frou Maaike Hoekstra nei in boerespul op ’e Tynje. Der hie er romte genôch om syn samling boerereau en ark in plakje to jaen en sels út to wreidzjen. In pear jier letter forfearen hja nochris, nou nei Warkum ta, dêr ’t syn heit yn de jierren fyftich buorke op it Súd, nûmer 29. Dy niget oan it âlde boerehantwurk en it sammeljen fan it reau en ark dat dêrby brûkt waerd, brocht him yn contact mei gelikense geasten. Dat resultearre mei op syn oantrunen yn de oprjochting yn 1984 fan de foriening Afron - Agrarisch Friesland Oud en Nieuw, tsjintwurdich ‘de Friese vereniging voor historische landbouw’. Njonken in sit yn it bistjûr, kaem er yn in protte wurkgroepen fan de foriening tolânne. Foar it contactblêd ‘Ark’ hat er withoefolle bydragen en gedichten oer it boerelibben fan eartiids, dat er noch út ûnderfining koe, skreaun en tekene.

  Doe ’t dizze foriening 15 jier bistie yn 1999 sammele Eelke Dykstra, in geastessibbe, in foech tritich fan dy forhaeltsjes, gedichten. De foriening joech dy samling yn in kreas boekje út, dat de titel ‘In boerefeint fertelt’ krige. Yn Warkum wie it boekje, rynsk opgnist mei tekeninkjes en foto’s (ek fan oaren), by de skriuwer/dichter to bisetten, mar ek yn de pleatslike SRV-wein fan Eeltsje Westra.

  It sil jin gjin nij dwaen dat er yn deselde snuorje dat er yn Warkum to wenjen kaem yn de rounte forsille fan de manlju en froulju, bikend as ‘de Ungetiders’. Op it Strân op it lân fan Wopke Huitema (oan de Slinkewei) demonstrearre dizze ploech jierren oanien op in sneon yn augustus foar in moaije smite folk it âlde ûngetiderswurk – harje, seine meane, mei de fingerbalke meane, opperje, tymje, weidloeije, ensafh.

  Op freed de 17e fan ’e sprokkelmoanne waerd Wiebe Sjoerds Bakker, nei in routsjinst yn de St. Gertrudistsjerke, op in boerewein mei yn de losse sile in ymponearjende ‘Bels’ fan Wopke Huitema en teffens biselskippe fan in pear  ‘Ungetiders’ yn blauwe seilbokse en baitsje nei syn lêste rêstplak riden op it nije tsjerkhôf, sa ’t de Warkumers sizze.

  Requiescat In Pace.  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Workumer Jachtservice    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    Roelof Fopma    
  Thijs van der Meer Slagerij    Touwspecialist    
  NEDCAD    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema