FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 05 - 2012 - Matte Jaarvergadering Plaatselijk Belang

  Jan Pieter Dykstra

   

  Nadat Hans Boekhoven, voorzitter van de in 1973 opgerichte Molenstichting, een korte presentatie op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang maandagavond in de Klameare over het wel (eigenaar van 8 molens) en wee (onlangs sneuvelden twee 'wjukken' van de Ybema's molen) van de stichting afsloot, haakte Jacob van der Valk, voorzitter van PB daarop in met een kort dankwoord voor deze introductie. Maar tegelijk voegde hij er aan toe dat de kwaliteiten van de - nu gewezen eerste - burger niet onopgemerkt zijn gebleven bij een fiks aantal instellingen. Van der Valk somde een behoorlijk aantal functies op waarin Boekhoven actief was geweest. Naast zijn beroepshalve inzet was hij ook vaak 'bûten de bags syn tiid', hoewel, een ambtenaar werd - althans vroeger - geacht 24 uur in dienst te zijn, voor de gemeenschap van Nijefurd actief geweest. Zo wist hij voor de restauratie van Nijefurds grootste monument, de St. Gertrudiskerk, de benodigde pecunia bijeen te sprokkelen. De Molenstichting kon - en kan, gelukkig - idem op zijn inzet rekenen. Stadsherstel ligt hem na aan het hart. Afijn, al die en andere geledingen vonden dat die waardering nu wel eens in een tastbaar bewijs omgezet mochten worden. En die voordrachten resulteren erin, dat het bestuur heeft besloten u vanavond te vereren met de Warkumer El. Een en ander werd met de overhandiging van het kleinood een feit. Natuurlijk waren er bloemen voor 'it sydsulver' van de voormalige magistraat, want die heeft heel wat avonduurtjes zonder de fysieke aanwezigheid van manlief moeten doorbrengen.

  De door deze eervolle onderscheiding enigszins van zijn stuk gebrachte laureaat, begon zijn dankwoord, na een kleine adempauze, met de ontboezeming: 'Nu begin ik bet te snappen. De Molenstichting, die mij zeer na aan het hart ligt, moest even gepresenteerd worden voor Plaatselijk Belang. Nou als voorzitter ben je dan de aangewezen persoon, natuurlijk. Maar ik moet nu bekennen dat ik voortreffelijk door mijn medebestuursleden om de tuin ben geleid. Veel dank', maar aldus de nog enigszins verbouwereerde burger, 'ik heb a] die dingen niet alleen gedaan. Ik kon in diverse besturen en instellingen altijd een beroep doen op fantastische vrijwilligers'.

  Na deze feestelijke ontknoping leverde de rondvraag nog enige discussie op. Dat de gemeente ons bestuurt via de plaatselijke (belangen)verenigingen bevreemdt de burgers. Dat bleek bijvoorbeeld, toen het Master-plan door een vraagsteller ter tafel kwam.

  Dat plan voor de ontwikkeling van Warkum zorgt voor veel ruis in de wandelgangen; niet alleen onder de Waag en in de Ligersbolle, de als agora bekend staande locaties in Warkum. Dat kon de voorzitter niet ontkennend beantwoorden, maar aldus zijn explicatie, PB weet wel van de hoed en de rand. Wij zijn ingelicht, er is met ons overleg gepleegd, maar tegelijk legt de gemeente er een soort embargo op. Wij mogen - en viel er enige gelatenheid in zijn stem to bespeuren? - niets zeggen. Zo 'n gesloten democratie bevreemdt de burger. En de kiezers, die voor het merendeel thuisbleven toen het eerste 'sanhedrin' moest worden verkozen, hadden dit soort ivorentorengedrag vast niet in gedachten. Was het niet Solon, de wetgever van Athene die over de op grond van die wetten ingestelde overheid stelde: de overheid zou men moeten vertrouwen, maar degene die haar vertegenwoordigen moeten dat verdienen….

  Deze zomer, aldus de beheerst formulerende voorzitter, moet duidelijkheid verschaffen welke ontwikkelingen - en hoe - de bestuurders gestalte willen geven. In die rondvraagcontext kwam de toekomst van het zwembad weer ter tafel. Uit de vergadering, waarvan het getal der aanwezigen niet direct een grote uiting van betrokkenheid bij het wel en wee der stad - misschien dus tevens bij de politiek - verried, werd aangedrongen om natuurlijk het zwembad in stand te houden. Bovendien stelde betrokkene dat men niet gescheiden sportaccommodaties moet creëren. De huidige locatie en situatie verdienen de voorkeur, dat was al eerder in de bijeenkomst gebleken. Bekijk hoe het Oppedijk van Veenplantsoen, het park in eenvoudiger bewoording, eventueel erbij betrokken zou kunnen worden. Van der Valk hoopte in zijn repliek dat het zwembad behouden kan worden. Maar heeft de indruk dat de gemeente van de aanwezige zwembaden er in ieder geval een wil sluiten. Exploitatie ervan is al moeilijk genoeg. Er zijn alternatieve locaties genoemd, maar of de scheiding tussen velden en zwembad financieel gezien voordelen biedt, wordt betwijfeld. Centreren, clustering biedt wellicht synergetische voordelen, die minder voor de hand liggen bij spreiding. Met de aanleg van het kunstgrasveld wordt als de planning juist is, in juli begonnen en dan kan de St. Ludgerusschool meer concrete planner maker.

  Een drietal bestuursleden ram afscheid. Sommigen omdat ze al een lange staat van dienst hebben, maar ook privéomstandigheden, zakelijke belangen, kunnen bosten met die van de vereniging, nopen daarom tot een (voortijdig sours) beëindigen van een bestuursfunctie. Tineke Yntema, Wim Landman en Jelly Koopen (12 jaar trouwe dienst) verlieten de rijen der bestuurders. De al eerder op de agenda geplaatste Bestuursverkiezing had, zonder tegenkandidaten vanuit de leden of bezwaren tegen hun kandidatuur, de volgende nieuwe bestuurders opgeleverd: Hendrik Sytsma, Nynke van der Werk-Westerhuis en Kitty Postma. Alle nieuwe bestuurders stelden zich kort voor, waarbij mevrouw Postma, al enkele jaren als notulist aan het bestuur verbonden, op voorspraak van het bestuur (want niet geagendeerd) vlot door de aanwezigen als uitbreiding van het bestuur werd geaccepteerd.

   

   

  Over 'ús Strân' werd even gedelibereerd. De gemeente (!) is eigenaar en beheerder ervan. De bedoeling is om voor dit beheer een stichting op to zetten, waarin de eigenaar samen met gebruikers, zeilvereniging, Aquaresort, Plaatselijk Belang, (en wie vertegenwoordigt de gewone Warkumer burger?) zitting zullen hebben. De financier van de vereniging waren in orde bevonden door de kascommissie, waarvan Sjerp Blom de woordvoerder was. Hij was aftredend en werd opgevolgd door Geert Wind. Toen de behandeling van de begroting 2012 ter sprake kwam viel het een aanwezige op dat er van weinig instanties, verenigingen subsidieaanvragen voor dit jaar staan geboekt. Rients de Jager verschafte echter duidelijkheid. Het bleek dat er minder is aangevraagd en sommigen zijn te laat geweest. De spelregels om een graantje uit de renteopbrengsten mee te pikken, zijn bekend. Als men niet tijdig reageert kunnen die gelden een andere besteding krijgen. Maar nog steeds huldigt de vereniging het devies dat de jaarlijkse rente in Warkum aan verenigingen besteed kan, moet worden. Hoewel het bestuur ervoor kan kiezen om het aanwezige kapitaal in ieder geval met de inflatiecorrectie te laten groeien, heeft men die aangroei eigenlijk bewust achterwege gelaten. Wel zullen dan op een bepaald moment de rente-inkomsten - het rendement van het kapitaal - niet alleen door verlaging van tarieven minder worden, maar het kapitaal groeit niet mee. Dat vormde voor het bestuur aanleiding om nu toch een iets andere koers te gaan varen. Was het gewoonte om maar bij PB om een steuntje in de rug te vragen, nu gaat men meer beoordelen op nieuwe initiatieven, die een zeker risico in kunnen houden. In die gevallen kan men een beroep doen op PB. Het bestuur wil het gewoontegedrag eigenlijk uitbannen.

  Bij de Draaiorgelcommissie, die onder de vlag van PB opereert, is een dergelijk gedrag onbekend. Zij, Eduard Bouma, Jappie Feenstra, Tjitte Ketelaar (en misschien wordt er nu iemand vergeten, waarvoor dan excuses) houden met veel enthousiasme en inzet volledig de eigen broeken op. Voor hun inzet is er vanuit het bestuur veel waardering en die werd tot uiting gebracht in het aanbieden van een fles geestrijk vocht.

  Eduard Bouma voerde over de uitgevoerde escapades kort het woord en melde dat zij vorig jaar van de Rabobank een compleet nieuw muziekboek hebben gekregen. De prijs van zo 'n boek is voor de ploeg 'net om 'e nocht', dus veel dank, aldus Eduard. En passant wilde hij alvast een kleintje consumeren, maar bij nader inzien wachtte hij daar mee tot na afloop, maar dat onttrok zich aan de waarneming van schrijver dezes.

  Wijziging van statuten was volgens het bestuur noodzakelijk en dat punt was dus op de agenda gezet. In overleg met en op advies van de notaris waren er aanpassingen nodig en wenselijk. In het grote geheel van SWF is een nadere plaatsaanduiding in de gevoerde naam wenselijk, PB Warkum. Niemand had daar bezwaar tegen en de andere noodzakelijk geachte aanvullingen en wijzigingen verdwenen vlot onder hamer. Al was er wel een opmerking over de zittingsduur. Na enige discussie werd die bepaald op 3 jaar, met tweemaal een zelfde verlenging, dus totaal negen jaar. Zal misschien ook de gewenste verjonging bevorderen, aldus een opmerker uit de zaal.

  Dat waren wel de belangrijkste punten in een met van gezapigheid ontblote bijeenkomst. Roelof Fopma kon daar met zijn toelichting over het succes van de website Workum.nl ook met veel aan veranderen. Maar felt is dat deze website, sinds 1999 in de lucht, zeer goed wordt bezocht, 350 bezoekers per dag is normaal en die zorgen voor zo'n 10.000 hints. Soms zelfs, na bepaalde activiteiten, verdubbelen die getallen gemakkelijk. Nu heeft men een evenementenagenda opgezet, de vereniging van de maand en het bedrijf van de maand. Het zijn succesvolle onderdelen, die door een aantal vrijwilligers wordt verzorgd. Rond de klok van 22.15 uur viel de laatste hamerklap van de vrij uitgebreid geagendeerde vergadering te beluisteren.

  Bron: Workumer Krant Friso

  foto Henk Gorter

     << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Hunia's Drukkerij    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Roelof Fopma    
  link naar groenbloem