FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 10 - 05 - 2012 - Cum Grano Salis

   

  Yn 1956 forstoar Jan Bouma yn ’e âldens fan goed 67 jier. Syn hiele libben hast hat er arbeide op it ienris wiidforneamde redensfabryk fan de famylje Nooitgedagt yn Drylst. Njonken redens waerd dêr nammers ek (timmermans)ark en –reau en houten boartersguod makke.

  Thús pielde er in protte mei hout. Mar hy mocht der ek graech op út, en dan binammen de natûr yn om to angeljen. Ek syn soan Teake, forline jier hastich forstoarn en postuum útroppen ta winner fan de bearskompetysje 2011 fan de Warkumer fiskclub, sa ’t eaerder yn dizze krante yn it forslach fan de jiergearkomste fan de Warkumer Visclub to lêzen wie, hie aerdichheit oan angeljen. Teake hie jierrenlang de skipshelling (jachtwerf) op It Noard, hast bûten de stêd. Hy koe him njonken syn deistich wurk ek skoan rêdde mei tekenpinnen, potlead en houtfikerij. Yn de Klameare wie in pear jier tobek noch in lytse útstalling fan tekenings to bisjen.

  Jan Bouma hie in pear maten dêr ’t er gauris mei út to angeljen gie: winkelman Leo de Vreeze, en bakker Ele de Jong fan Boalsert. De Holle Mar wie gaedlik fiskwetter, mar ek setten hja wolris nei de Ursulapoel yn It Heidenskip ta. Yn dat lêste fiskwetter helle Jan Bouma op in stuit - oft er nou byt hie of net, miskien hie er it sink ek to leech, dat forhellet de stoarje nammentlik net – in greate kaeije boppe wetter. Al gau gie it geroft dat hy ien fan de kaeijen fan it legindaryske Ursulakleaster ophelle hie, dat hie dêr ommers neffens de forhalen by dy poel stien.


  Een bijzonderheid is de beeltenis, men ziet hierin het getal 525 en een kruis, de sleutel omgedraaid laat het getal 252 zien en een kruis.

  By de iepening koartlyn fan de útstalling ‘Monnikenwerk, Kloosters in Fryslân’, yn it Museum kerkelijke kunst yn Warkum brocht de hjoeddeistige eigner Jouke Bouma, ek in soan fan Jan en bikend as post Jouke, mar ek reedrider, toanielspiler, sjonger, listrinder foar de Fékeuring, en noch oare aktiviteiten, dizze kaeij by de foarsitter fan de Pastoar Janning Stichting, dy ’t dy útstalling yn it museum op priemmen setten hat.

  It Ursulakleaster yn It Heidenskip kriget op dy útstalling omtinken. En omt Jouke by de iepening mei it S. Gregorius Magnus manljuskoar sjonge moast, kaem him, doe ’t hy – ‘na gedane arbeid’ - de moaije tekening fan it kleaster seach, dy kaeije yn ’t sin. Jouke nei hûs. Noch foar ’t de lytse iepeningsresepsje foarby wie, wie de kaeije al op de útstalling. Hy hinget oan in gasp, dy ’t Jan Bouma by Tjitte ‘wijnkoop’ van der Werf op ’e kop tikke hat, fortelde Jouke. Dy liket wol op in gasp sa ’t dy ek foarkomt by it Frysk frouljuskostúm. Dy tsjinnet om de bûgeltas oan de seame fan de skelk te heakjen.

  De burd fan de kaeije is ek nijsgjirrich, dêr steane sifers yn.

  Hoe âld de kaeije is, is net bikend, mar hy is yn elts gefal de sechstich foarby. Hy hat, wier of net, sa ’t dat ek it gefal is mei it kleaster, dochs in plakje krigen yn de útstalling, njonken de waerstien fan St. Ursela, dy ’t ek in plakje taskikt is ûnder it bigryp ‘Cum Grano Salis’en dat kin jilde as (fiskers)latyn foar, de bikende kerl sâlt, dy ’t yn de rin fan de jierren soms útwaechst is ta in hiele slikstien foar kou of hynsder.  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Touwspecialist    
  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Hunia's Drukkerij    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice