FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 19 - 12 - 2012 - Groen licht plannen Mondeel

  Jacob Bouwhuis

  Toen de kruitdampen afgelopen donderdagavond in IJIst na een stevig debat in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân waren opgetrokken, bleek een ruime meerderheid in die raad voor het bestemmingsplan recreatiegebied It Soal te zijn. De amendementen en moties haalden de eindstreep niet. De vraag wie de financier van het project is, werd niet beantwoord. Een deel van de aanwezigen op de publieke tribune, onder wie de familie Mondeel en enkele van haar adviseurs, haalde na de beraadslagingen en de stemming opgelucht adem.

  In 1994 is het recreatiebedrijf It Soal door de voormalige gemeente Nijefurd verkocht aan de familie Mondeel. Een belangrijke voorwaarde bij deze verkoop was de verdere ontwikkeling van het bedrijf op de bestaande locatie. Via het in 2001 vastgestelde structuurplan Workum en de in 2005 vastgestelde visie Nijefurd 2015 is hiervoor ontwikkelingsruimte geboden. In een onderzoek, daterend uit 2006, met de titel 'Verblijfsrecreatie in de knel langs IJsselmeerkust van Nijefurd'  is nader onderzocht en vastgesteld welke ontwikkelingen mogelijk zijn, rekening houdende met nationale en Europese regelgeving. Op basis van de bevindingen van dat rapport is door de eigenaar van camping en jachthaven It Soal een nader onderzoek gestart. Dit betrof met name ecologisch en landschappelijk onderzoek. Aan de hand van deze uitkomsten en in overleg met de voormalige gemeente Nijefurd en andere instanties is daarna een omvangrijk plan bedacht.

  In grote lijnen bestaat het plan uit het verder ontwikkelen van het recreatieterrein. In concreto zal ongeveer de helft van het terrein voor toeristisch kamperen worden opgeofferd ten behoeve van de realisatie van maximaal 150 appartementen, een hotel met maximaal 50 kamers en enkele gebouwen waarin (slechtweer) voorzieningen en winkelruimte worden gecreëerd. De huidige jachthaven zal worden uitgebreid in westelijke richting waardoor er extra ruimte komt voor ongeveer 90 boten. Op de huidige botenstalling, annex parkeerterrein, aan de noordkant van de Suderséleane, is een overdekte winterstalling gepland en tenslotte zal het huidige parkeerterrein worden verplaatst en vergroot.

  Om deze ingrijpende ontwikkelingen mogelijk te maken is een bestemmingsplan in procedure gebracht waarin ook een actualisatie heeft plaatsgevonden van het bestaande huisjesterrein, de jachthaven, de camping en het dagrecreatieterrein of het strand. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf eind juni tot half augustus ter inzage gelegen en leverde slechts twee zienswijzen op die aan de gestelde voorwaarden voldeden. Enkele andere zienswijzen werden terzijde gelegd omdat ze na de sluitingsdatum binnenkwamen of niet waren ondertekend. De ingediende zienswijzen hebben vooralsnog niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Tijdens de commissievergadering van Doarp, Stêd en Omkriten van enkele weken terug kregen de opposanten trouwens nog ruimschoots de gelegenheid om hun gedachten te ventileren. Afgelopen donderdag mocht de rand dus zijn oordeel vellen over het genoemde en lijvige bestemmingsplan inzake het recreatiegebied van It Soal. Behalve een stroom amendementen en cooties leverde het bestemmingsplan een discussie op die ruim een uur in beslag nam.

  Vooral Totaal Lokaal had zich vastgebeten in de materie, met als resultaat een handvol amendementen en cooties. Fractievoorzitter Klaas Jan Semplonius constateerde dat er een uitdijend verzet van burgers en belangenorganisaties los komt tegen de plannen op It Soal. Verzet vanuit de winkeliers en Plaatselijk Belang die zich zorgen maken over de leefbaarheid in de kern van Workum en van natuurorganisaties die vrezen voor het Natura 2000 natuurgebied. Mede door de huidige crisis worden mensen kritischer en naarmate burgers kritischer zijn, is het van groot belang om niet voorbij te gaan aan de kritische inbreng van die burger. Volgens Semplonius zijn kritische burgers in het algemeen niet zomaar burgers, maar burgers die betrokken zijn en over zaken hebben nagedacht. Over het gedachtegoed van de burgers die minder sceptisch staan over de plannen rond It Soal liet hij zich niet uit.

  De amendementen van Totaal Lokaal richtten zich met name op de bouwhoogte van bepaalde objecten, zoals het geplande hotel en een torentje, het ontbreken van een rapport van Droogh Trommelen en Partners over de achteruitgang van de detailhandel in Workum en de mogelijke aantasting van de natuur en met name de gevolgen van de plannen voor het weidevogelgebied van de Workumer Waard.

  Terugkomend op het rapport van Droogh Trommelen en Partners van april 2012: volgens dit bureau zal de omzet van de detailhandel in het centrum van Workum met 10 tot 28 procent teruglopen mochten de bouwplannen van It Soal doorgaan. In die bouwplannen is onder meer voorzien in verplaatsing en vergroting van de supermarkt en enkele andere toeristisch georiënteerde winkeltjes en een winkel in vaarbenodigdheden. Verder wilde Semplonius graag weten wie de financier is van het plan en wilde hij de garantie dat eerst 70 procent van de appartementen verkocht zal zijn voordat de werkzaamheden een aanvang zullen nemen.

  GroenLinks gaf in een amendement aan moeite to hebben met de overdekte botenstalling omdat deze wordt gepland op een parkeerterrein dat nu de functie van bufferzone voor het natuurgebied heeft. Bovendien wordt in een overdekte ruimte makkelijker klein onderhoud aan boten verricht en dat is volgens Bas Gerdingh van genoemde partij belastend voor het milieu. Ook Klaas Visser (FNP) was Been voorstander van hoogbouw en daarnaast vond hij dat de toren wel uit het plan geschrapt kan worden. Het bekende `toarnsje' is al beeldbepalend genoeg als entree binnen de Workumer wateren. Het zal hier trouwens ook wel zo gaan als in Sneek 'merkte Visser nog op. De grootste tegenstanders van de meubelboulevard waren daar de eersten die om gratis koffie kwamen.

  Mirjam Bakker (D66) hechtte aanzienlijk minder waarde aan het rapport over de detailhandel. Zij vond dat de onderzoekers een zeer eenzijdige belichting van de middenstand van Workum hebben geschetst. De achteruitgang van de detailhandel, vooral in kleinere plaatsen, baart haar grote zorgen, maar toename van toerisme en recreatie verhoogt wel het funshoppen. Voor deze hobby moet je wel naar lokale middenstand.

  De opwaardering van een recreatiebedrijf als It Soal is in de ogen van Pieter Dijkstra (CDA) een prima zaak. Natuurlijk onderkende hij ook het probleem van een stagnerende detailhandel, maar dit staat min of meer los van de ontwikkelingen die nu ter tafel liggen.

  In zijn ogen moeten de partijen, in onderling overleg, elkaar proberen to versterken. De gronden bouwwerkzaamheden evenals de toekomstige exploitatie zullen voor de regio veel extra werkgelegenheid opleveren. Een niet onbelangrijke factor in dit verhaal. Totaal Lokaal ziet apen en beren, zo meende Tonny de Vries (PvdA). Het bewuste rapport van Droogh Trommelen en Partners is een gekleurd verhaal dat words gelogenstraft door bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Makkum. Ondanks een uitgebreid winkelbestand en andere faciliteiten op de Holle Poarte breidt de middenstand in Makkum zich alsmaar uit. Hij toonde veel respect voor het vele werk dat Totaal Lokaal in deze materie heeft gestoken, maar het pessimisme in de amendementen van deze partij kreeg geen ondersteuning van de PvdA-fractie.

   

  De fractie van de VVD noemde de procedure die de voormalige gemeente Nijefurd heeft doorlopen om tot dit bestemmingsplan te komen, een uiterst zorgvuldig proces. De mogelijke schade aan de natuurwaarden zijn minimaal. Woordvoerster Boukje Miedema was ronduit zeer te spreken over het bestemmingsplan.

  De opdracht om de camping en de jachthaven verder te ontwikkelingen is destijds vastgelegd bij de verkoop van het project aan de huidige eigenaar. De toenmalige gemeente Nijefurd vond dit geen taak voor de lokale overheid, maar meer een uitdaging voor een ter zake kundig ondernemer. De ontwikkelingen passen helemaal in het bestemmingsplan dat die gemeente heeft voorbereid en daar heeft dit college niets aan veranderd, zo zei wethouder Gea Akkerman in haar beantwoording. Ook de geplande toren binnen het project en meerdere bouwlagen van het hotel zijn door de raad van Nijefurd geaccordeerd. Het blijft daarentegen wel van belang dat de bevlogen natuurorganisaties, de middenstand van Workum en de directie van Aquaresort It Soal met elkaar in gesprek blijven over de verdere uitvoering van de plannen.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal    Makelaardij P.J. de Jong    
  Glashandel Sneek    Touwspecialist    
  Thijs van der Meer Slagerij    Tapijthal Workum    
  Workumer Jachtservice    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Bouma kraanverhuur