FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 04 - 2013 - Wonen en werken

  Wijk C – faeks is espel ek in goede oantsjutting - omfieme fan likernôch 1809 oant healwei de jierren fyftich fan de 20e ieu it diel fan de stêd Warkum dat bigoun by tsjintwurdich ‘Kruidvat’ en dan súdlik oan it Pypke


  De winkel van S.Boersma
  (fan Simen Boersma, Eelke Postma en tsjintwurdich Jan Weremeus Buning) ta. It is in navenant lytse, de lytste, krite en dat passe moai yn it stribjen fan de foriening Warkums Erfskip om in bigjin to meitsjen mei in stûdzjegroep, wurkgroep of hoe ’t it bistke ek mar hite mei, dy ’t op ’e syk giet nei de forhalen efter de kolleksjestikken fan de foriening. En nei de forhalen fan gewoane ynwenners, dy binne ornaris meast to finen yn it forjitboek. En dat moat oars.

  Troch freegjen oan de hjoeddeistige biwenners om forhalen oer harren wenning komme der dochs biten en brokken boppe wetter, dy ’t de skiednis fan de stêd libbener meitsje, in niveau djipper geane, de man yn de strjitte fan de stêd sketse kinne. De idé foar it gearstallen fan sa ’n groep sneupers wie forline jier alris op it aljemint kommen by de ‘werberte’ fan de foriening, dy ’t dochs hwat yn tsjok waer rekke wie. Dat hat dus nou fortuten dien yn in ústalling yn de Waech ûnder de namme ‘Wonen en Werken in Wijk C’. Op de jiergearkomste fan it Erfskip forline wike woansdei joech inisjator, master-sneuper, ponghâlder, Gerrit Twijnstra in lytse taljochting op dizze útstalling, mear noch stie hy stil by it sneupwurk dat oan de risseltaten fan de útstalling foarôfgien wie. Binammen it farske bistjûrslid Engelien Bouma-Gaastra út Balk (hat woartels yn ’e klokslach fan Warkum, pake Arij Gaastra buorke op sathe Catharina yn It Heidenskip en wie ek bistjûrslid fan Warkums Erfskip) hat hjir in triuwende krêft west. As de sprekwurdlike hounegiseler trúnde se de sneupers oan om foar de ‘deadline’ bislein op ’t iis to stean.

  It risseltaet, sa die my in dei letter yn de praktyk bliken, kin bêst bisjen lije. Dúdlik wurdt dat der in protte sneuperswurk útfierd is, itjinge opsmiten hat dat fan hast eltse wente bikend wurden is hwa’t der op in stuit wenne hat. Yn it archyf binne nammentlik boekjes/registers - fan 1644 ôf - biwarre bleaun dêr ’t hast elts jier yn opskreaun is hwa ’t de biwenner(s) fan in wente wie(ne). Dat soks ûren tiid kostet, waerd dúdlik út in foto fan in side út sa ’n registerboekje: it liket wol in útlânske tael. Pet ôf foar dy trochsetters. Boppedat binne tige moaije foto’s fan alle wenningen fan dat stikje Súd makke. De skôger kin sa yn in pear stappen it hiele buertsje bylâns rinne. De attributen dy ’t brûkt binne om it buertsje in gesicht to jaen, helpe de skôger sûnder folle muoite nei de tiid doe ’t oerpake noch feint wie en oerbeppe in oantsjitsk frommiske, de muoite wurdich om wurk fan to meitsjen!

  It wurket, dat is yn it foarste plak de fortsjinste fan de sneupers en de fotograef. Twad kin it bistjûr greatsk wêze op it risseltaet, dat der kreas forsoarge útsjocht. De offysjele iepening hat dizze krante net birikt. Nei alle bitinken is der yn it kommunikaesjetraject eat heakjen bleaun.

  De konklúzje, lytse oanrikkemandaesje: Gean der efkes hinne, as jo kinne. Miskien sjogge jo famylje op foto’s of moetsje jo in persoan dy ’t jo de meaststelde fraech yn Fryslân foarlizze kinne: Wer komme jo wei en fan hwa binne jo dan ien. It soe samar kinne.  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Workumer Jachtservice    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Bouma kraanverhuur    
  Glashandel Sneek    Organische meststoffen Culterra    
  Op de hoek van de stal