FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 16 - 08 - 2013 - Toekomst zwembaden, een duurzame keuze

  Toekomst zwembaden, een duurzame keuze

   

  Het college van Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft besloten de notitie Toekomst zwembaden in Súdwest-Fryslân: een sprong in het diepe? aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Het college heeft een toekomstvisie opgesteld waarin een keuze gemaakt wordt welke zwembaden toekomstbestendig zijn of te maken zijn en die met gemeenschapsgeld ondersteund worden.

   

  Aanleiding is het harmoniseren van beleid en regelgeving als gevolg van de fusie en de invulling van de bezuinigingstaakstelling op het onderdeel Sport.

  Op het beleidsterrein Sport moet een bezuiniging gerealiseerd worden van € 840.000. Waarvan € 370.000 structureel op de zwembaden. De gemeente zal dus een keuze moeten maken welke zwembaden zodanig toekomstbestendig zijn, dat zij deze financieel wil blijven

  ondersteunen.

   

  Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de vier publieke zwembaden in de gemeente geëxploiteerd worden. Er is toen gekeken naar o.a. bezoekersaantallen, leeftijd van gebouwen, looptijd van contracten en financieel en maatschappelijk rendement van de zwembaden. Maar ook naar landelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld trends, afname van bevolkingsgroei en mobiliteit van inwoners. Er is toen gekozen om een scenario uit te werken waarbij iedere inwoner van de gemeente binnen 20 kilometers minimaal één publiek binnenbad in de eigen gemeente moet kunnen bereiken. Dat betekent in ieder geval dat er één overdekt zwembad in de gemeente te veel is.

   

  Uitwerking scenario

  Op basis van dit scenario wordt voorgesteld:

  1. Het overdekte binnenbad van zwembad It Rak in Sneek in stand te houden.

  2. Het buitenbad van It Rak te Sneek definitief te sluiten.

  3. De tijdelijke aanvullende subsidie voor Optisport Sneek BV van € 58.000 gefaseerd in drie jaar tijd af te schaffen. Deze subsidie is per 2007 verstrekt om een aan Optisport Sneek BV opgelegde de huurverhoging te dekken. Gezien de positieve resultaten van Optisport Sneek BV en het feit dat het buitenbad gesloten wordt en al een aantal jaren niet meer gebruikt wordt is deze subsidie niet meer nodig.

  4. Het zwembad Vitaloo in Bolsward per 2018 definitief af te stoten. Het college wil meedenken in en faciliteren van initiatieven die ontwikkeld worden om het bad na 2018 geheel of gedeeltelijk open te houden.

  5. Sportcomplex De Rolpeal duurzaam te vernieuwen.

  6. De subsidie aan openluchtzwembad Mounewetter te Witmarsum in 3 jaar terug te

  brengen met € 11.500 (10%) naar maximaal € 103.500 per jaar.

  7. De begroting van de gemeente te wijzigen door het budget voor schoolzwemmen over

  te hevelen van programma 2 naar programma 3. Daardoor kan een tekort in de

  besparingsdoelstelling voor sport (deels) worden weggewerkt door een besparing op de

  subsidie voor schoolzwemmen.

  Optisport

  De zwembaden in Bolsward en Sneek worden geëxploiteerd door respectievelijk Optisport Bolsward BV en Optisport Sneek BV. De gemeente is al in gesprek met Optisport om de gevolgen van dit voorstel, zeker als het gaat om personele consequenties, op een goede en zorgvuldige manier af te handelen.

   

  Actiepunten

  De gemeente is bereid aan bovengenoemde baden financieel bij te dragen om ze in stand te houden. In de komende twee jaar worden de volgende actiepunten uitgewerkt:

  1. Zwembad De Rolpeal in Workum wordt voor maximaal vijf jaar in stand gehouden. Onderzocht wordt op welke manier duurzame en innovatieve nieuwbouw plaats kan vinden. Dit in relatie met de sporthal, de scholen en de sportverenigingen, met daarin verwerkt de gewenste besparing.

  2. Bepalen van de meest doelmatige exploitatievorm voor de zwembaden.

  3. Creëren van randvoorwaarden voor alternatieve oplossingen om het zwembad Vitaloo in

  Bolsward geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Waar mogelijk deze oplossingsrichtingen te faciliteren.

   

  Proces

  De visie wordt op woensdag 28 augustus in de raadscommissie Boarger en Mienskip

  behandeld en staat voor donderdag 12 september a.s. op de agenda voor de

  raadsvergadering.

   

  Duurzaamheid

  Als besloten wordt tot nieuwbouw van De Rolpeal in Workum dan zal duurzaamheid een rol gaan spelen. Dit geldt ook voor de overige baden wanneer er groot onderhoud zal plaatsvinden.

     << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    De Jong Workum Financieel Advies    
  Workumer Jachtservice    Makelaardij P.J. de Jong    
  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  NEDCAD    Thijs van der Meer Slagerij    
  Roelof Fopma