FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 09 - 2013 - Vera van der Zee wint wedstrijd

  KFNP-riedslid Riemkje Hoogland hat juster de winner fan de kleurwedstriid  'De lêste Fryske basisskoalle' útrikt oan Vera van der Zee, learlinge fan groep 4 fan cbs De Finne yn Ferwâlde. Begjin 2013 stie de learlingennoarm foar basisskoallen ynienen ûnder druk. Ut it neat kaam in advys om basisskoallen mei minder as 100 learlingen te sluten. Dat soe it ein betsjutte foar tsientallen skoallen op it Fryske plattelân en yn stedswiken en hjirmei soe de leefberens yn dizze mienskippen in enoarme knau krije. FNP Súdwest-Fryslân hat doe daliks besluten fia in ludike aksje oandacht te freegjen foar dizze problematyk, troch it fersprieden fan in fraaie kleurplaat/poster makke troch Tomke-tekener Luuk Klazenga. Op de plaat is de lêste Fryske basisskoalle' te sjen. Yn alle hoeken en gatten sitte, steane of bewege skoalbern, want elkenien moat der yn.
  Lokkich giet it noch net sa mâl op cbs De Finne fan Ferwâlde dy't op dit stuit 31 learlingen hat dy't allegear by it feestlik barren wiene. De bern binne mar wat wiis mei barren lytse skoalle en koene dat ek goed útlizze! Vera van der Zee hie neffens de juery de moaiste kleurplaat makke. Fan FNP-riedslid en Tomke skriuwster Riemkje Hoogland krige Vera in moaie Fryske rechtas mei ynhâld. Dêrby hearde ek in echte oarkonde! De oare ynstoerders krigen ek in aardichheidsje. Foar alle 31 bern en learkrêften wie der wat lekkers. De skoalle krige de kleurplaat om yn in moaie list oan de wand to hingjen. Frou Hoogland: "Fryslân mei allinne hiele grutte basisskoallen is neffens de FNP ûntinkber. We binne bliid dat de steatssiktaris dat advys no net oernommen hat, ús aksje hat fertuten dien."  << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    NEDCAD    
  link naar groenbloem    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    Makelaardij P.J. de Jong    
  Workumer Jachtservice