FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 22 - 11 - 2013 - Ook bij P. J. de Jong aan het Súd 'Houd administratie dichtbij'

   Albert Schootstra

  "Ik bin begûn yn de krisistiid fan de jierren tachtich. Ik siet op kantoar by in wegenbouwer yn Harns en doe't ik de diploma's hie en beëdige wie as makeler sette ik in advertinsje yn de Friso en dat wie it. Ik begûn dus mei neat, mar wol twa lytse bern op 'e bank. En doe tocht ik: namste breder it pakket wurdt, namste better." En zodoende beoefent makelaardij P. J. de Jong aan het Súd in onze stad nog steeds "trije takken fan sport," zoals Pé de Jong en zijn zoon Andreas het noemen tijdens een gezellig gesprek met deze krant. "Dan ha je altyd in basis," verduidelijkt Andreas het bovenstaande nog eens. Dat komt makelaardij P. J. de Jong natuurlijk met name in deze tijd goed uit. Een tijd waarin de woningmarkt nog steeds een 'stroperig' karakter heeft. Die drie genoemde 'sporen' zijn - uiteraard - de makelaardij, de verzekeringen en hypotheken en tenslotte de administratie. En juist om dat laatste gaat het in dezen. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats "hawwe wy de administraasje no moai op streek,"  zo vertelt Andreas. "Wy hawwe no in oare manier fan wurkjen." En ten tweede wordt in de wereld van de administratie eigenlijk maar weinig reclame gemaakt. Dat is in de loop van de jaren nu eenmaal zo gegroeid. In die wereld zie je niet dat nieuwe klanten worden gelokt met kreten als 'als u zich nu aanmeldt krijgt u 50 euro cadeau' en wat dies meer zij. Dat is gewoon 'not done'. "Mar ja, as je net op 'e tromme slave clan snijt it ûnder," zo constateert Andreas verder. En dat leidt er toe dat Pé en Andreas best eens de nadruk willen vestigen op de tak 'administratie' van hun onderneming. "Mar wy wolle absolút net oan 'landjepik' dwaan," zo voegen ze daar aan toe. "Sa wurket it trouwens ek net yn dizze wrald." En ze prijzen hun 'prima collega's' van de andere administratiebedrijven in onze stad.

  De 'oare manier fan wurkjen' waarvan hierboven sprake is houdt met name in dat administratie adviesbureau P. J. de Jong nieuwe mensen heeft aangetrokken die de inhaalslag op en rond de elektronische snelweg met verve hebben gemaakt. Deze nieuwe mensen hebben de plaats ingenomen van de 'oude garde' die langzaam maar zeker door natuurlijk verloop is afgevloeid. Voor die 'oude garde' hebben vader en zoon De Jong overigens niets clan de grootste lof. Maar ja, iedere tijd vraagt natuurlijk een passende aanpak. "Der is no mear effisjinsje, de jierrapporten fan de bedriuwen komme no earder en sa hawwe wy mear romte krigen." Bij het onderwerp 'jaarrapport' moet overigens worden aangetekend dat een dergelijk rapport natuurlijk nooit van de één op de andere dag kan verschijnen. Alle gegevens moeten worden verzameld, op de goed manier op een rij gezet, geanalyseerd en ga zo maar door. En dat vergt natuurlijk altijd tijd. In de administratie werken bij P. J. de Jong nu drie mensen, in totaal zijn er in het mooie pand aan bet Súd zes mensen werkzaam. Zo'n dertig bedrijven en honderdvijftig tot tweehonderd particulieren maken gebruikt van de diensten op het administratieve vlak. De nieuwe manier van werken is langzamerhand stapsgewijze ingevoerd, zo vertellen vader en zoon. Het is trouwens wellicht goed de rolverdeling tussen Pé en Andreas de Jong nog even te recapituleren. Vader Pé voert uiteraard de algehele leiding en Andreas geeft leiding aan de poot hypotheken en verzekeringen. Hij is inmiddels trouwens ook al kandidaat-makelaar. De toekomst van het bedrijf is dus wel gewaarborgd, temeer natuurlijk omdat de onderneming door de genoemde 'drie takken van sport' altijd een degelijke basis heeft. In deze tijd zie je - helaas - makelaardijen omvallen, 'gerenommeerde makelaardijen' die in deze crisistijd toch te weinig 'body' blijken te hebben en die dan niet kunnen terugvallen op de genoemde basis.

  Veel kleinere administratiekantoren zijn de laatste tijd overgenomen door grote bedrijven op dit terrein. Je loopt dan als cliënt de kans dat je cijfers worden beoordeeld door iemand van elders die minder met de omstandigheden ter plaatse bekend is. Dat je - we noemen een volstrekt willekeurig voorbeeld - als bedrijf in Workum je cijfers moet laten bekijken door iemand uit - zeg eens wat - Heerenveen. "Wy jouwe persoanlike oandacht. Dat is yn in soad gefallen samar in kreet, mar by ús is it gjin loaze kreet. Sjoch, by in administraasjekantoar lizze je de siel fan je bedriuw bleat, je moatte mei de billen bleat. It kin wol sa wêze dat it mei in bedriuw goed liket te gean, mar dat soks dochs net it gefal is. Dat komt dan by in kantoar as uzes nei foaren. En dan moat it net sa wêze dat je op it kantoar altyd in oar treffe. Wy meitsje altyd in kwartaaloersjoch en as wy dan sjogge dat it net hielendal goed giet dan kinne wy altyd Hoch wat bystjoere omdat wy de omstannichheden hjirre kinne."

  Pé en Andreas zijn gezien het bovenstaande ook van mening dat hun administratiekantoor wellicht geschikt is voor mensen die bij een groot kantoor geregeld denken "wy binne altyd lêst." En dat brengt ons weer op een ander punt. Het drijven van een administratiekantoor lijkt op zichzelf misschien wel niet zo moeilijk - als je tenminste de papieren hebt en dat is natuurlijk al moeilijk genoeg. Maar wat hier bedoeld wordt zal duidelijk zijn. Niets is echter minder waar. Neem de particulieren. Zij willen hun belastingaangifte vaak de deur uit hebben voor 1 april, vooral als ze veel denken te zullen terugkrijgen. "Mar dat kin fansels net altyd, clan koene wy hjirre wol tweintich man oan it wurk hawwe. En dy soene dan de rest fan it jier suver neat te dwaan hawwe." Er dient dus een balans gevonden te worden en dat is lang niet altijd eenvoudig, vooral ook omdat jaarrapporten van bedrijven - het is al aangestipt - so wie so altijd achter lopen. "Wy moatte ús eigen minsken oan it wurk hâlde en de klanten tefreden stelle." De belastingaangiften van particulieren die echt veel terug krijgen en dat ook goed kunnen gebruiken, moeten dus inderdaad voor 1 april de deur uit, maar die van degenen die weinig verwachten terug te krijgen en die het minder uitmaakt dat ze dat in augustus of december op hun rekening krijgen, komen dan in de loop van het jaar aan de beurt. Het zal duidelijk zijn dat dit heel wat denkwerk en georganiseer vergt. In de wereld van de administratie is het ook geen gewoonte om over tarieven te spreken, ook dat is in feite 'not done'. "Mar wy kinne wol sizze dat wy it goed en tsjin in normaal taryf dogge. En boppedat hawwe wy dus op ús kantoar de romte dêrfoar kreearre. En in lyts team is fansels wichtich en dat hawwe wy. Wy kinne al dy service biede." Gezien de "trije takken fan sport" kan makelaardij P. J. de Jong eigenlijk service bieden van de wieg tot het graf, zo stelt Pé de Jong vast. Een goede zaak voor de mensen uit Workum en omgeving, maar ook voor het bedrijf zelf. Vooral nu de woningmarkt - het is ook a] eerder gezegd - maar op slot lijkt te blijven. "It stabilisearret him," aldus Pé de Jong, "mar it sil noch in hiele perioade duorje foardat alles wer op it âlde nivo is." Andreas: "As ien siik is en je jouwe fuort net de goeie medisinen, dan duorret it ek langer foardat sa'n pasjint wer better is. Der is net adekwaat reagearre op de krisis. Swiere beslissingen binne útsteld. Je moatte it dak meitsje as it droech is en net as it al reint." Aan de andere kant weer hij ook weer te relativeren: "Mar achterôf is it fansels maklik praten. Der binne no minsken dy't sizze dat se de krisis wol oankommen sjoen hawwe, mar dat is sa net. It oerkomt je gewoan." Deze nuchterheid typeert vader en zoon De Jong. Het zal duidelijk zijn: ze bestieren een bedrijf dat er zijn mag, ook en vooral op het gebied van de administratie. Een goed zaak voor henzelf, maar ook voor de stad Workum!
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Touwspecialist    
  Organische meststoffen Culterra    Tapijthal Workum    
  link naar groenbloem    Klameare Workum    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  Makelaardij P.J. de Jong    Workumer Jachtservice    
  Fasion by Fre