FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • 21 januari
 • Het dak gaat eraf bij Emmaus-kringloop
 • Jopie Huisman Museum komt met #MijnJop
 • Ook in Workum nu Puzzelbank
 • Op de Weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 04 - 2018 - Miening oer it Frysk

  Súdwest-Fryslân freget ynwenners nei miening oer it Frysk 

  Súdwest-Fryslân makket dit jier in nij taalbelied Frysk foar de perioade fan 2019 ôf. Ynwenners wurde frege om mei te tinken. Fan ’e wike krije 8900 ynwenners in enkête yn ’e bus, mei fragen oer hoe’t de gemeente omgean moat mei de Fryske taal. Dat is 10% fan it totale oantal ynwenners fan ’e gemeente. 

  Dêrneist giet de gemeente yn petear mei in oantal riedsleden, Sintrum Frysktalige Berne-opfang, Cedin, de Provinsje, de Afûk en soarchoanbieders. It doel is om dúdlik te krijen wat de mienskip wol oangeande it Frysk.

  ‘In libbene taal’

  Wethâlder Stella van Gent ropt alle ynwenners dy’t in brief krigen hawwe op om de enkête yn te foljen. Oft je no foar of tsjin it Frysk binne. “Ik bin benijd oft ús ynwenners ek fine dat it Frysk oer hûndert jier noch bestean moat en sa ja, hokker rol wy dêr as gemeente yn spylje kinne.” 

  De wethâlder fynt sels dat it Frysk bliuwe moat. “It Frysk is in libbene taal, in taal dy’t trochjûn wurde moat fan generaasje op generaasje.” Sy wit dat der Frysktaligen binne dy’t harren bern net mei of yn it Frysk grutbringe. “Ik bin tige benijd wêrom. Dat is dan ek ien fan ’e fragen fan ’e enkête. Miskien kinne wy dêr as gemeente wat yn betsjutte.”

  Omtinken foar streektalen

  Yn ’e enkête steane fragen oer hoe faak en wêr’t de ynwenners it Frysk brûke, mar ek oft de gemeente mear Frysk skriuwe moat yn brieven en advertinsjes, of oft de gemeente skoallen en soarchoanbieders stimulearje moat om mear Frysk te brûken. Yn ’e enkête is ek omtinken foar streektalen lykas it Hylpersk, Snitsers en Boalserters.

  Foar en tsjin mei syn miening jaan

  Fansels is net elkenien foar it Frysk. Troch de enkête nei willekeurige adressen út ’e stêden en doarpen te stjoeren, besiket de gemeente in represintatyf byld te krijen. 

  De gemeente ferwurket reaksjes op ’e enkête by it opstellen fan nij belied Frysk foar de perioade fan 2019 ôf. “Ik fyn it belangryk om by alles wat wy foar it Frysk dogge nei te gean oft dit fan ynfloed is op hoe’t it Frysk in folweardich plak yn ús mienskip hat, njonken it Nederlânsk”, seit wethâlder Van Gent.  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Hunia's Drukkerij    
  link naar groenbloem    Makelaardij P.J. de Jong    
  Glashandel Sneek    Jopie Huisman Museum    
  Roelof Fopma    Tapijthal Workum    
  Fasion by Fre    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  Klameare Workum