FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Jopie Huisman Museum komt met #MijnJop
 • Ook in Workum nu Puzzelbank
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Oude reclameborden tevoorschijn
 • 'Geeft eens wat anders, geef gewoon Wo
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 03 - 10 - 2018 - SWF heeft officieel nieuwe burgemeester

   

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7449.jpg

  Om belangenverstrengeling te voorkomen legt de partner van de nieuwe burgemeester,
  oud Workumer Henk Deinum, ziin werk als wethouder van Leeuworden in januari neer.
   

  Jannewietske de Vries wer thús

  Jacob Bouwhuis

  Wie donderdagavond 27 september bewust of toevallig in Sneek moest zijn en zijn of haar auto trachtte te parkeren op het Martiniplein, had al snel in gaten dat er iets bijzonders op stapel stond in de hoofdplaats van de gemeente Súdwest-Fryslân, Het bewuste parkeerterrein stond tjokvol blik en zelfs op het oude veemarktterrein was het moeilijk een plaatsje te vinden voor een VW Polo. Bovendien stonden op alle invalswegen naar de Grutte of Martinitsjerke en bij de ingang van die locatie een viertal traditioneel geklede stads- en dorpsomroepers luidkeels te verkondigen dat er in die kerk een bijzondere raadsvergadering zou plaatsvinden. Deze bijzondere raadsvergadering stond volledig in het teken van de installatie en beëdiging van mevrouw mr. drs. Jannewietske de Vries tot burgemeester van onze gemeente.

  Behalve de voltallige raad en het college was de kerk gevuld met genodigden, burgemeesters en oud-burgemeesters, onder wie Hayo Apotheker, voormalige wethouders, familieleden, zoals Bareld de Vries, de heit van de aanstaande burgemeester, diverse bekenden uit de muziek- en culturele wereld, onder wie we onder meer Sytze Pruiksma en Nynke Laverman herkenden, en honderden andere belangstellenden.

  Waarnemend burgemeester Magda Berndsen opende even na half acht de bijzondere raadsvergadering met een warm welkom aan de speciale gasten, genodigden en belangstellenden. Daarop nodigde ze raadsgriffier Grietsje Stegenga uit om het Koninklijk Besluit waarin de benoeming van mevrouw De Vries tot burgemeester van Súdwest-Fryslân werd bevestigd, voor te lezen. Vervolgens kreeg de commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok het woord.

  "Us Jannewietske, bern fan Fryslân, wer te plak," zo zei hij. Ek de kommissaris fan'e kening hiet eltsenien wolkom, mar foaral Henk Deinum, it sydswurd fan de nije boargemaster, en de heit fan Jannewietste de Vries. "En wolkom werom yn Fryslân, Jannewietske," sei hy, "yn dizze moaie tsjerke, yn de twadde stêd fan Fryslàn en yn de moaiste gemeente fan de provinsje. In provinsje wër't minsken, neffens in resint lanlik 0ndersyk, it gelokkichst binne. Weromkomme yn in gemeente dyt kwa grûnopperflak de grutste fan Nederlân is, seis stêden hat en sân stasjons." Hij bedankte waarnemend burgemeester Marga Berndsen voor haar geweldige inzet voor onze gemeente gedurende de afgelopen negen maanden na het vertrek van burgervader Hayo Apotheker. "Mei wille en saakkundigens hat se har paadsje skjinfage," merkte hij op. "Foar de rie is dit in bys0ndere dei", zo ging hij verder, "mar ek foar dizze bysûndere gemeente mei seis stêden en njoggenentachtich kearnen, in krappe 90.000 ynwenners en dêrmei 'n grutte spiler yn de provinsje en dêrbûten."

  In de profielschets werd gevraagd om een bekwaam netwerker, onderhandelaar, vernieuwer en doorzetter. Dan heeft de vertrouwenscommissie met deze persoon een zeer goede keuze gemaakt. "Want sjoch ris nei it binnenheljen fan 'e Kulturele Haadstêd. Dat moat Ljouwert wurde, tocht de eardere deputearre, nettsjinsteande de skepyske lûden om har hinne.

  Dat wurdt neat, tochten de measte minsken mei Maastricht as grutte konkurrint. Mar se sette troch, se seach wol deeglik mooglikheden en it slagge. Dat is fisy," zei Brok. "Fryslân luts oant no ta 1,8 miljoen ekstra besikers en wie net fan de televyzje ôf te slaan. Se helle ek de universiteit werom nei Fryslân en sette har yn foar mear wurkgelegenheid. Fisy leant, net foarsichtich wêze, grut tinke yn in grutte gemeente en dan binne jo by dizze boargemaster oan it goeie adres. Se hat ek noch kwaliteiten dy’t minder foar't ljocht komme," aldus Brok. Hy tocht dêrby oan har sportive drive sa as bygelyks't reedriden. "len alvestêdekrúske is al binnen. lt soe moai wêze as se nochris troch har 'eigen' seis stêden ride mei om it twadde krúske te besetten."

  Geef haar de ruimte, adviseerde de commissaris, de ruimte die ze ook heeft gekregen van haar man Henk Deinum die in januari volgend jaar van het Leeuwarder politieke toneel verdwijnt. "Let wel, ze is geen extra wethouder, ze loopt harder dan menigeen, gjin tuike tuike oan, ze is geen burgemeester voor meerderheden, ze is niet van de PvdA, nee, ze staat tussen de mensen, ús Jannewietske, bern fan Fryslân."

  Na de toespraak van Brok volgde de officiële beëdiging waarna een innige en emotionele omhelzing van commissaris Brok en de nieuwe burgemeester volgde.

  Namens de vertrouwenscommissie gaf raadslid Douwe Attema, in zijn hoedanigheid van voorzitter van genoemde commissie, een korte toelichting op het proces dat voorafging aan de benoeming van Jannewietske de Vries tot burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. De raad was op zoek naar een kandidaat die over veel capaciteiten moest beschikken en te- gelijk mens tussen de mensen is. Benaderbaar, zaakkundig, laagdrempelig, krachtig onderhandelaar, integer, vernieuwer, over de grenzen kijker, netwerker, bekend zijn met de Friese taal enzovoorts. Van de zestien sollicitanten paste de 56-jarigeJannewietske de Vries uit Raerd perfect in het schilderij. In de twee gesprekken die de vertrouwenscommissie met haar heeft gevoerd bleek al gauw dat zij de aangewezen persoon zou zijn die het ambt van burgemeester in onze gemeente het beste kan invullen. Met haar ruime bestuurlijke ervaring in politiek en bedrijfsleven ls zij de meest ideale persoon die deze zware taak in het openbaar bestuur op zich kan nemen. Attema besloot zijn speech met felicitaties richting gemeente Súdwest-Fryslân en haar inwoners met deze nieuwe burgemeester.

  Vervolgens mocht plaatsvervangend voorzitter van de raad Djoke de Jong de nieuwbakken burgemeester de voorzittershamer overhandigen. Ze voorspelde dat de nieuwe burgemeester een boeiende tijd tegemoet gaat. Wat wil je, met dertien partijen in een raad die een stevig debat niet schuwen, maar na afloop van een raadsvergadering toch weer als vrienden uit elkaar gaan. Het gebruik van de voorzittershamer heeft dus enkel doel om vele hamerstukken te bekrachtigen. Mocht u toch in het vuur van een discussie de neiging hebben om dit gereedschap te gebruiken, doe dat dan met toestemming van deze plaatsvervangend voorzitter, merkte ze schertsend op.

  Aftredend en waarnemend burgemeester Magda Berndsen had de taak om de nieuwe burgemeester de ambtsketen om te hangen. Ze was even in de geschiedenis van de ambtsketen gedoken en met name wanneer die gedragen moet worden bij het uitoefenen van de taak van een burgemeester. Zo is het gebruikelijk dat deze versierselen gedragen worden bij raadsvergaderingen, officiële gebeurtenissen, maar ook bij brand, volksoproer en andere calamiteiten. Deze instructies zijn al in 1854 opgetekend en gelden in principe nog steeds. Ze adviseerde Jannewietske de Vries trouwens wat losjes om te gaan met de richtlijnen uit 1854. "Bij brand moet je gelijk naar de plek des onheils gaan en niet eerst naar Sneek rijden om de ketting op te zoeken."

  "Dit liket goed, wat in waarm wolkom, wat in moaie wurden, blommen en attinsjes," zei de nieuwe burgemeester toen ze aan het einde van de vergadering eindelijk de kans kreeg om ook wat te zeggen. "Dit fielt as thúskommen yn in gemeente om grutsk op te wêzen. In gemeente mei de moaiste kust, prachtige natoer en marren." Se betanke har foargongers foar it fûnemint dat se hjir lein hawwe, foar in libbene en sterke mienskip wêryn tradysje en takomst mei elkoar oparbeidzje. "De takomst leart fan it ferline en oarsom is dat ek it gefal. Dêrom sille we sykje nei nije ympulzen foar it toerisme, de lânbou en it bedriuwslibben. Dat bedriuwslibben hat twa stevige skonken yn Snits en Boalsert dêr omhinne dy’t elkoar nedich hawwe. Mar Súdwest-Fryslân hat meer potinsje, kin him mear ûntwikkelje. Tink bygelyks oan de sl0s bij Koarnwertersàn dy’t breder moat, de duorsumens, de natoer, it lânskip, de kultuer, de wurkgelegenheid en de kringloop lânbou. Mei elkoar moatte wy doelen helje en doare ûnderskie te meitsjen."

  "Foaral jonge talinten moatte wy ynsette om duorsumens in gesicht te jaan. As boargemaster wol ik hjiryn in ferbiner en ambassadeur wêze en der transparant mei wurkje. Dizze grutte gemeente wol ik mei sterker meitsje, wêrby we ek oer de grinzen sjen moatte. Mar as myn dreamen wier wurde en de tocht der tochten komt en ik kin troch seis fan myn stêden ride, nim ik in snipperdei want ik haw in leech startnûmer. Dus dat moat slagje. lt amtskeatling is licht en ienfâldich, mar lt amt net," sei se oan 'e ein fan har ferhaal. "lk haw sin yn'e takomst en sil alle dagen myn bêst dwaan."

  De bijzondere raadsvergadering werd afgesloten met een kort optreden van het koperensemble van het Sneker Muziekkorps onder leiding van Tjeerd Verbeek. In de wandelgangen, na afloop van het officiële gedeelte van de bijeenkomst, waren louter lovende woorden te beluisteren over de nieuwe burgemeester. We kunnen de toekomst van Súdwest-Fryslân met vertrouwen tegemoet zien!

  Bron workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  link naar groenbloem    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Klameare Workum    Fasion by Fre    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  Bouma kraanverhuur    Organische meststoffen Culterra    
  Op de hoek van de stal